Комиссием изэхэсыгъо щаратыжьыгъ

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Ащ пэщэныгъэ дызэрихьагъ АР-м и ЦИК и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

Зэхэсыгъом IофыгъуитIумэ щахэплъагъэх. Тэхъу­тэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 2I-мкIэ Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутат ихэдзын тедзэхэу щыIа­гъэхэм текIоныгъэ къа­щыдэзыхыгъэ депутатым итхынрэ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тхылъ афэгъэшъошэгъэнымрэ.

Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие унашъоу ышIыгъэм диштэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэ­дзыпIэ коеу N 21-мкIэ хэдзынхэу щыIагъэхэм ащытекIогъэ ПщыукI Алый депутат зэрэхъугъэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр ратыжьыгъ.

Мыщ епхыгъэ унашъор АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие хэтхэм аштагъ.

КIАРЭ Фатим.