Дышъэм гугъэр егъэлъэшы

Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Сер­бием икъалэу Новый Сад щыкIуагъ. Адыгеим щыщ кIалэхэу Кобл Рэмэзанрэ Наш Расулрэ Уры­сыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу алырэгъум щы­бэна­гъэх, Европэм идышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

Кобл Рэмэзан кг 53-рэ къэзыщэ­чыхэрэм якуп иIэпэIэсэныгъэ къыщигъэлъэгъуагъ. ПэшIорыгъэшъ зэ­IукIэгъухэм текIоныгъэр къащы­дихи, дышъэм фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъум Армением ибэнакIо щыIу­кIагъ. Р. Коблым 2:0-у текIоныгъэр къыфагъэшъошагъ.

Наш Расул, кг 64-рэ, апэрэ зэIукIэгъухэм къащыублагъэу иухьазырыныгъэ дэгъоу къыгъэлъэгъуагъ. КIэух бэнэгъум Азербайджан къикIыгъэ бэнакIом щытекIуи, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Нарт шъаохэу Кобл Рэмэзанрэ Наш Расулрэ Тэхъутэмыкъуае щапIугъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Рус­тамрэ тренерэу Джарымэкъо Аз­мэтрэ япащэхэу самбэм зыфагъасэ.

Тэхъутэмыкъуае ибэнэпIэ еджапIэ яIэпэIэсэныгъэ щыхагъахъозэ спортым илъэоянэхэм Кобл Рэмэзанрэ Наш Расулрэ арэкIох. Адыгэ Рес­публикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам къытиIуагъ бэнэкIо ныбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ къызэIуахынымкIэ амалышIухэр зэряIэхэр. Илъэс 21-м нэс зыныбжь­хэм язэнэкъокъу хэлэжьэнхэм зыфагъэхьазырын ямурад.

— Сербием гъэхъагъэу щытшIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыге­ир зыпсэурэр илъэси 100 зэ­рэхъурэм фэтэгъэхьы, — игупшы­сэхэм тащигъэгъозагъ Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Рустам.
Тинарт шъаохэм гъэзетеджэхэм ацIэкIэ тафэгушIо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу тафэлъаIо.

ЕмтIылъ Нурбый.