ДжэрзитIу

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ якIэух зэнэкъокъу Iоныгъом и 10 — 15-м Ермэлхьаблэ щыкIуагъ.

Илъэс 14 — 16 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

— Урысыем ишъолъырхэм якIэлэеджэкIо 700 фэдиз зэIу­кIэгъухэм ахэлэжьагъ, — къы­тиIуагъ Адыгэ Республи­кэм сам­бэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ има­стерэу Делэкъо Адам. — НыбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ зэнэкъокъур ушэтыпIэшIу афэхъугъ.

Нэчэрэзые гурыт еджапIэм икIэлэеджакIоу Хъот Тамирлан, кг 46-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къы­дихыгъ. Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу Гъомлэшк Алый ипащэу нарт шъаом самбэм зыфегъасэ.

Мэлыщ Аскэр, кг 88-м къехъу, джэрз медалыр къыфагъэшъошагъ, тренерэу Ацумыжъ Заур ипащ. А. Мэлыщэр Афыпсыпэ щыщ, Пэнэхэс зыщегъасэ. Батырым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иколледжэу Яблоновскэм дэтым иIэпэIэсэныгъэ щыхегъахъо.

Сурэтым итхэр: кг 46-рэ къэ­зыщэчыхэу медальхэр къы­дэзыхыгъэхэр, Хъот Тамирлан джабгъумкIэ апэрэу щыт.