Дахэу ешIэрэм текIогъуай

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Звезда» Звенигород – 22:31 (13:15).
Iоныгъом и 14-м Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом щызэдешIагъэх.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Якупова, Баскакова; ешIакIохэр: Никулина – 4, Краснокутская, Кириллова, Колодяжная – 1, Морозова – 2, Мещерякова, Къэбж, Куцевалова – 4, Казиханова – 4, Поршина – 2, Голунова – 1, Краснова – 1, Кожубекова – 3, Сиднина.

«Звездам» къыхэщыгъэхэр: Николаева – 6, Собина – 6.

ЕшIэгъум иапэрэ едзыгъо пчъа­гъэр зэрэщылъыкIуатэрэм гугъэ­хэр тигъэшIыщтыгъэх. Пчъа­гъэр 5:5 хъугъэ, етIанэ 10:11, 13:14. ЯтIонэрэ едзыгъом «Звездам» иамалхэр нахьышIоу щигъэ­фе­дагъэх. «Адыифым» иухъумакIохэр зэбгырищыхэзэ, «Звездар» ыпэкIэ илъыщтыгъ. Къэлапчъэм Iэгуаор дидзэным фэшI нахь псынкIэу ешIэу фежьагъ. «Адыифым» иешIа­кIохэм хэукъо­ныгъэу ашIырэр командэм къе­гуаощтыгъ. Къэлэп­чъэIутыр ешIа­кIокIэ «Адыифым» зэблихъу­щтыгъ, ау федэ къыфихьыгъэу тлъытэрэп. Къэлэпчъэ нэкIым «Звездам» гъогогъуи 3 зэкIэлъыкIоу Iэгуаор дидзагъ.

Д. Никулинар, А. Куцеваловар, Д. Казихановар дахэу гандбол ешIэхэу, къэлапчъэм Iэгуаор да­дзэу къыхэкIыгъ. ЕшIапIэм икъогъупэхэр Д. Никулинам, Д. Казихановам къызэранэкIыхэзэ, хъагъэм Iэгуаор зэрэрадзэрэм ип­чъагъэ хагъахъомэ, «Адыифым» иIофхэр нахьышIоу лъыкIотэщтых. Гупчэм щешIэхэрэм ясэнаущыгъэ къызэIуахыным нахь фэхьазыр зэрэхъущтхэр къыдэтэлъытэ.

Къэбж Заремэ, Оксана Колодяжнаям, нэмыкI ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъэхъощтым телъытагъэу тренер шъхьаIэу Александр Реввэ ешIапIэм къырегъахьэх – ар дэгъу.

Пресс-зэIукIэр

— Опыт зимыIэ тиешIакIохэм хэукъоныгъэ бащэ ашIы. Апэрэ едзыгъом «Адыифыр» дахэу щешIагъ, типшъашъэхэм гуетыныгъэ ин ахэлъ. Арэу щытми, «Звез­дар» непэ «Адыифым» нахь лъэш, — къытиIуагъ Александр Реввэ.

КIэуххэр

«Астраханочка» — «Феникс» — 42:27, «Балтийская заря» — «Ставрополье» — 24:33, «Кубань» — «Луч» — 34:24.
Iоныгъом и 21-м «Адыифыр» Ставрополь щыIукIэщт «Ставропольем».
«Адыиф-2-м» регъажьэ
Мыекъопэ «АГУ-Адыиф-2-м» 2022 – 2023-рэ илъэс ешIэгъур Iоныгъом и 17-м ригъэжьэщт. Типшъашъэхэр Iоныгъом и 17-м ыкIи и 18-м «Университет-2-м» Ижевскэ щыIукIэщтых.