Мариуполь щыпсэухэрэм аIэкIагъэхьагъэх

 «Гвардие ныбжьыкIэмрэ» «Волонтер Ротомрэ» зыфиIохэрэм ахэтхэм Мариуполь щыпсэухэрэм ыкIи иучреждениехэм ащылажьэхэрэм ноутбукхэмрэ мобильнэ телефонхэмрэ аIэкIагъэхьагъэх.

Ахэр зэратыгъэхэр сабыибэ зэрыс унагъохэу гъот макIэ зиIэхэр, джащ фэдэу сымэджэщхэм  Iоф ащызышIэхэрэр ыкIи еджапIэу N 5-м Iутхэр ары.

МГЕР-м итхьаматэу Антон Демидовым къызэриIуагъэмкIэ, Урысыем щыщ цIыф гумэкIылэхэм техникэр ахэм аIэкIагъэхьагъ.

«ИлъэсыкIэ еджэгъур аублэжьыгъ, кIэлэцIыкIухэр еджапIэм кIуагъэх. Ау еджэнымкIи, ны-тыхэм адэгущыIэнхэмкIи кIэлэцIыкIухэм ноутбукхэр ыкIи мобильнэ телефонхэр ящыкIагъэх. Джащ фэдэу сымэджэщхэм аIутхэм ыкIи еджапIэхэм ачIэсхэм ащ фэдэ  техникэр ящыкIагъэу щыт», — къыIуагъ ащ.

— Сабыибэ зэрыс унагъоу щыт  Елена Коломиец иунагъо, кIэлэцIыкIу ибэхэу а унагъом ынаIэ зытырагъэтыхэрэм шIухьафтынхэр аратыгъэх. Елена Коломиец сабыищ епIу. Зым, Арсен Поповым, илъэс 15 ыныбжь. Медалэу «За отвагу» зыфиIорэр ащ къыфагъэшъошагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, ДНР-м игражданхэр зэрэкIагъэгушIухэрэ амалхэм ар зыкIэ ащыщ. Зэш шъэожъые ибэхэу Суслов Игоррэ Евгенийрэ ноутбукхэр ыкIи телефонхэр аратыгъэх, — къыхигъэщыгъ Демидовым.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: гъэтхапэм и 30-м къыщегъэжьагъэу «Гвардие ныбжьыкIэмрэ» «Волонтер Ротомрэ» ахэтхэм Донбасс щыпсэухэрэм IэпыIэгъу араты. Мариуполь, Мелитополь, Краснодон адэсхэм ахэр адеIэх. Харьковскэ хэкум зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэм джащ фэдэу ахэм яшIуагъэ арагъэкIы. ПстэумкIи Донбасс щыщ нэбгырэ миным ехъумэ шIушIэ IэпыIэгъур анэсыгъ.