Дунэе мэхьанэ иI

Самбэм ыкIи дзюдом я Дунэе спорт Унэшхо Москва къыщызэIуахыгъ.

УнакIэм IофшIэныр зэрэщы­рагъажьэрэм фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр, хэгъэгум и Правительствэ, Къэралыгъо Ду­мэм идепутатхэр, хэбзэ къулыкъушIэхэр, спортым пылъхэр, нэ­мыкIхэри хэлэжьагъэх.

Владимир Путиныр дунэе зэ­IукIэгъухэм афытегъэпсыхьэгъэ Унэшхор къызэрэзэIуахырэм фэшI зэхахьэм къыщыгущыIагъ, спорт­сменхэм ягъэхъагъэхэм ахагъэ­хъонэу афиIуагъ.
Къэралыгъо Думэм идепутатэу, АР-м испортсмен цIэрыIоу, дуна­им самбэмкIэ гъогогъу 11 ды­шъэ медалыр къыщызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат зэхахьэм хэлэжьагъ. Самбэм, дзюдом дунаим нахь зыщаушъомбгъунымкIэ ама­лэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

Лъапсэ фэзышIыгъэхэм я Кубок

Москва самбэмкIэ Дунэе зэ­IукIэгъоу щыкIуагъэм къэралыгъо 13 хэлэжьагъ. Зэхахьэм нахь игъэкIотыгъэу къытедгъэгущыIэ тшIоигъоу гущыIэгъу тыфэхъугъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерэу Делэкъо Адам.

— Армением, Кореем, Китаим, Белоруссием, Азербайджан, Урысыем, нэмыкIхэм самбэмкIэ ябэ­накIохэр Москва щызэIукIагъэх, — къытиIуагъ Делэкъо Адам.

— Адыгеим щыщэу Гъомлэшк Анзор ящэнэрэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэр къыт­фэIуатэба.

— Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Нэчэрэзые щапIугъэ Гъомлэшк Анзор килограмм 64-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэ­къокъугъ. НахьыпэкIэ ар килограмм 58-м нэс къэзыщэчыхэрэм ахэтыгъ. Апэрэ ушэтыныр Москва щыкIуагъ. Армением, Узбекистан, Белоруссием ябэнакIохэм атекIуи, ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Зэнэ­къокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэр Гъомлэшкым къытекIуагъ.

— Илъэс зэфэшъхьафхэм Гъомлэшк Анзор хэгъэгум, IэкIыб къэралхэм яныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм медальхэр къащихьыгъэх.

— Анзор илъэс 19 ыныбжь. Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу апэрэу щыбэнагъ.

— Самбэр дунаим на­хьы­шIоу щашIэным зэхэща­кIохэр зэрэпылъхэм тыщыгъуаз. Самбэм инеущрэ мафэ зэрэплъэгъурэ шIы­кIэр къытаIоба.

— Урысыем самбэ бэнакIэр къыщырагъэжьагъ. КIэщакIо ащ фэхъугъэхэм афэгъэхьыгъэу «Сам­бэм лъапсэ фэзышIыгъэхэм я Кубок» зыфиIорэ Дунэе зэIукIэгъур Москва щызэхащагъ. Самбэмрэ дзюдомрэ я Дунэе спорт Унэшхо Москва къызэрэщызэIуа­хыгъэм къеушыхьаты зэнэкъокъу инхэр тапэкIи зэрэзэхащэщтхэм.

— Дзюдор Олимпиадэ джэгунхэм ахагъэхьагъ. Самбэр…

— Самбэри Олимпиадэ джэгунхэм ахагъэхьащтэу тэгугъэ. Зэхэщэн Iофыгъохэр спортымкIэ типащэхэм зэрахьэх.

— Гъомлэшк Анзор тренерхэу Делэкъо Адам, ­Гъомлэшк Алый ипащэх, игъэхъагъэхэм зэрахигъэ­хъощтым тицыхьэ телъ.

— Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр тиIэх. Дунэе зэнэкъо­къухэм ахэлажьэхэзэ Адыгэ Рес­­публикэм щытхъур къыфа-хьыщтэу тагъэгугъэ.

— ШъуигухэлъышIухэр къы­жъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтхэм арытхэр: спорт Унэшхом икъызэIухын хэлэжьагъэ­хэр; зэнэкъокъум медальхэр къыщызыхьыгъэхэр — Гъом-
лэшк Анзор ящэнэрэу щыт.