Кобл Якъубэ агъэлъапIэ

Я XX-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур ПсышIуапэ (Лазаревскэ) щыкIуагъ.

— НахьыпэкIэ Краснодар краим ибэнакIохэм язэ­нэкъокъоу щытыгъ. Джы Урысыем ишъолъырхэм язэIукIэгъу хъугъэ. 2008 — 2009-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр зэнэ­къокъугъэх. Алырэгъум бэнэкIо 200 фэдиз щызэIукIагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афагъэшъошэгъэ медальхэм Кобл Якъубэ исурэт арыт. Зэнэкъо­къум фэгъэхьыгъэ гущыIэхэр дахэу тетхагъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым.

Урысыем, Краснодар краим, ПсышIопэ районым дзюдомкIэ яфедерациехэм зэхащэгъэ шIэжь зэнэкъо­къум Кобл Якъубэ ищыIэныгъэ ехьылIэгъэ къэбархэр къыщаIотагъэх. ПсышIопэ районым иадминистрацие физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Галина Нестеровар кIэща­кIо фэхъуи, лъытэныгъэ зыфашIырэ хьакIэхэу спортым щашIэхэрэр зэхахьэм къырагъэблэгъагъэх. Г. Нестеровар Мыекъуапэ ще­джагъ, Кобл Якъубэ ипащэу дзюдом зыфигъэсагъ.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан, Къыблэ шъолъырым дзюдомкIэ и Федерацие илIыкIоу Мудрэнэ Аслъан, Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу Бастэ Сэлым, нэ­мыкIхэри яцIыф гъэшIуагъэхэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх, нэ­пэеплъ шIухьафтынхэр къафашIыгъэх.

Краснодар, Ставрополь крайхэм, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Къэрэщэе- Щэр­джэсым, Ингушетием, Къыблэ Осетием, Дагъыстан, Курскэ ябэ­накIохэм яIэ­пэIэсэ­ныгъэ къагъэлъэгъуагъ.
Краснодар краим щыщхэу Вячеслав Сидельниковым, кг 38-рэ, Глеб Стекановым, кг 42-рэ, Шъхьэлэхъо Сэлым, кг 55-рэ, Ираклий Джомидавэ, кг 60, Доброслав Кравченкэм, кг 66-рэ, Никита Долженкэм, кг 73-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

БэнакIохэм ТIуапсэ, Шъачэ, ПсышIуапэ, нэмыкIхэм защагъасэ. Тренерхэу Шъхьэлэхъо Заур, Нэгъуцу Джамболэт, Хьатх Бислъан, Валентина Козловар япащэх.

Тэхъутэмыкъуае икIэлэеджакIоу Цэй Алый апэрэ чIыпIэр къы­хьыгъ, тренерхэр Джарымэкъо Рустам, Джарымэкъо Азмэт. Мыекъуапэ щыщэу Артем Каприеловыр, кг 73-м къехъу, ящэнэрэ хъугъэ, тренерыр Р. Оробцов.

Назрань, Цхинвал, Махачкала, Железноводскэ, фэшъхьафхэм ябэнакIохэм алырэгъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщахьыгъэх.

Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Нурбый кIэщакIо фэхъуи, шIухьафтын хэхыгъэ фашIыгъ чемпион хъугъэхэм анахьыкIэу Шъхьэлэхъо Сэлым. Нарт шъаор ТIуапсэ щыщ, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт егъасэ.

ТекIоныгъэм икъыдэхынкIэ гуетыныгъэ ин къызхигъэфагъ Александр Бушмановым, Краснодар зыщегъасэ, тренерыр Фы­Iапшъэ Астемир. Бэнэгъум техникэ анахь дэгъу къыщигъэлъэгъуагъ Доброслав Кравченкэм, Шъачэ щыщ.

Кобл Якъубэ ишъхьэгъусэу Джарэт зэнэкъокъум еплъыгъ. ЗэхэщакIохэм, тренерхэм, бэ­накIохэм, спортыр зышIогъэшIэгъонхэм лъэшэу зэрафэразэр ариIожьыгъ.