Хьамырзэкъо Нурыет осэшIхэм ахэхьагъ

Урысые зэнэкъокъоу «Ныдэлъфыбзэм ыкIи литературэм икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм иаужырэ едзыгъо Iоныгъом и 12-м щегъэжьагъэу и 18-м нэс Ставрополь краим щэкIо. Къэралыгъом ишъолъыр 69-мэ ялIыкIохэр ащ хэлажьэх.

ЗэхэщакIохэм къырагъэблэгъагъэу зэнэкъокъум иосэшIхэм ахэ­хьагъ Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемрэ культу­рэмрэкIэ ифакультет идеканэу Хьамырзэкъо Нурыет. Адыгеир зэнэ­къокъум къыщызыгъэлъэгъощтыр Адыгэ къэралыгъо университетыр къэзыухыгъэу, къуаджэу Гъобэ­къуае дэт гурыт еджапIэу N 6-м икIэлэ­егъаджэу Тхьаркъохъо Сусан.

Мыщ фэдэ зэнэкъокъу апэрэу къэралыгъом щызэхащэ. Ащ кIэщакIо фэхъугъ Урысые Федерацием просвещениемкIэ и Министерствэ, Iофтхьабзэм иоператорыр — УФ-м щыпсэурэ лъэпкъхэм яныдэлъфыбзэхэм и Федеральнэ институт.

Зэнэкъокъум пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр ныдэлъфыбзэм рылэжьэрэ кIэлэегъаджэхэм IэпыIэгъу афэ­хъугъэныр, ахэм опытэу аIэкIэлъыр гъэфедэгъэныр ыкIи зегъэушъомбгъугъэныр ары.

Аужырэ федеральнэ уцугъор лъэныкъуитIоу гощыгъэ. Ащ шъо­лъырхэм ащатекIуагъэхэр щызэ­IукIэщтых, яшIэныгъэхэмкIэ зау­шэтыщт, нэужым зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых, анахь дэгъур къэ­нэфэщт.

(Тикорр.).