Уголовнэ Iоф 12 къафызэIуахыгъ

ШышъхьэIу мэзэ закъом ешъуагъэу автомобилыр зезыфэу къаубытыгъагъэхэу джыри икIэрыкIэу шапхъэхэр зыукъуагъэхэм уголовнэ Iоф 12 къафызэIуахыгъ.

Теуцожь районым пхырыкIырэ федеральнэ гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм инспекторхэм къыщагъэуцугъэ автомобилым исыгъэ хъулъфыгъэу илъэс 40 зыныбжьыр ешъуагъэу къычIэкIыгъ, медицинэ уплъэкIунхэм ар къагъэшъыпкъэжьыгъ.

НэмыкI уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэ­гъуагъэмкIэ, мыщ ыпэкIэ хъулъфыгъэм административнэ пшъэдэкIыжь рагъэхьыгъэу щытыгъ, машинэр зэрифэн фитыгъэп. Джы ар Уголовнэ Кодексым истатьяу 264-м иа 1-рэ IахькIэ агъэпщы­нэщт, илъэситIум нэс хьапс къыхьын ылъэкIыщт.

ШышъхьэIум мыщ фэдэ хъугъэ-шIэгъи 8 полицейскэхэм агъэунэфыгъ, 5-р —къалэу Мыекъуапэ, адрэхэр — Джэджэ ыкIи Красногвардейскэ районхэр.

Мыхэм анэмыкIэу, ешъуагъэу автомобилыр зезыфэу къыхагъэщыгъэ хъугъэ-шIэгъищыр зезыхьагъэхэм уголовнэ пшъэдэкIыжь ателъыгъэу щыт. Ахэр Красногвардейскэ районым щыщых.

Джыри зы ешъогъэ водитель инспекторхэм къагъэуцугъ. Зэрагъэунэфыгъэм­кIэ, ащ илъэс 25-рэ ыныбжь, Ставрополь краим щыщ, ешъуагъэу автомобилыр зэрэзэрифэрэмкIэ мызэу уголовнэ пшъэ­дэкIыжь рагъэхьыгъ.

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм илIыкIохэм шъугу къагъэкIыжьы:

— цIыфыр ешъуагъэу рулым кIэрысэу апэрэу къызагъэуцукIэ, водительскэ удостоверениер илъэси 2 пIалъэкIэ Iахыщт;

— ятIонэрэу къызагъэуцукIэ илъэси 2 хьапс тыралъхьан алъэкIыщт;

— хьапс зытелъыгъэм а хэбзэукъо­ныгъэр джыри зызэрихьэкIэ илъэси 3 хьапс къыхьыщт.

Iэшъынэ Сусан.