Зэнэкъокъум икIэух

Командэхэр къекIокIыгъуи 2-м щызэнэкъокъущтых. Апэрэ чIыпIи 7-р къыдэзыхыгъэхэр медальхэм афэбэнэщтых.

Я 8 – 13-рэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр къекIокIыгъуи 2-м щызэдешIэщтых. Суперлигэм чIыпIэу къыщахьыщтыр ащ къыщынэфэщт. Ауж къинэгъэ клубыр суперлигэм хагъэкIыщт.
Апэрэ купым текIоныгъэр къыщызыхьыгъэ клубыр суперлигэм хэхьащт.