МэфэкI шIухьафтын

«Самбэм лъапсэ фэзышIыгъэхэм я Кубок» зыфиIорэ Дунэе зэIукIэгъур Iоныгъом и 10 — 11-м Москва щыкIуагъ.

Къэралыгъо 13-мэ самбэмкIэ ябэнакIохэр зэнэкъокъугъэх. Алы­рэгъум спортсмен 250-м нахьыбэ щызэIукIагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу зэнэкъо­къум хэлэжьагъ Теуцожь районым икъуаджэу Нэчэрэзые щапIугъэ нарт шъаоу Гъомлэшк Анзор.

Адыгеим ибэнакIо килограмм 64-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп иIэпэIэсэныгъэ къыщигъэлъэ­гъуагъ. Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам къыти­Iуагъ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу зэрэкIуагъэхэр. Гъомлэшк Анзор ящэнэрэ чIыпIэр къыдихи, джэрзыр къыфагъэшъошагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым иколледж Гъомлэшк Анзор къыухыгъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Гъомлэшк Алый, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам ипащэхэу самбэ бэнакIэм зыфегъасэ.

— Къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм Гъомлэшк Анзор джэрз медалыр фегъэхьы, — къыти­Iуагъ Делэкъо Адам.— Тэри Анзор икIэлэегъа­джэ­хэм, Iахьылхэм тафэгушIо.

Сурэтым итхэр: Де­лэкъо Адамрэ Гъомлэшк Анзоррэ.