Налщык — Мыекъуапэ

«Темыр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм язэкъошныгъ» зыфиIорэ зэнэкъокъур кушъхьэфэчъэ спортымкIэ рагъэжьагъ.

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ я ХХХ-рэ зэнэкъокъур Налщык щаублагъ. Урысыем, Беларусым, Казахстан яспортсмени 120-м нахьыбэ зэкъошныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлажьэ.

— Къэбэртэе-Бэлъкъарыр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэр игъэкIотыгъэу зыщыхагъэунэфыкIырэ мафэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэнэкъокъур зэхащагъ. Налщык щыкIорэ зэхахьэхэм тшIогъэшIэгъонэу тяплъы. Республикэм хэхъоныгъэ инхэр зэришIыгъэхэр къаIуатэ. Культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм лъэпкъыбэ ащызэIокIэ. ЦIыфхэр зэфэнэгушIохэу зэпэгъокIых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк. — Спортсменхэм гуетыныгъэ ахэлъэу яIэпэIэсэныгъэ зэнэкъокъум къыщагъэлъагъо.

Апэрэ едзыгъом купым хэтхэу километри 107-рэ къакIугъ. Беларусым щыщэу Денис Марчук текIоны­гъэр къыдихыгъ. Свердлов хэкум испортсменэу Михаил Вьюношевым ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, Самарэ хэкум илIыкIоу Михаил Докучевыр ящэнэрэ хъугъэ.

ЯтIонэрэ едзыгъом километри 104-рэ къакIугъ. Самарэ хэкум къикIыгъэ Артем Ныч апэрэ чIыпIэр къыдихи, зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм апэ ишъыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр Тюмень щыщэу Андрей Степановым къыди­хыгъ. Самарэ хэкум щапIугъэ Роман Майкиныр ящэнэрэ хъугъэ.

Налщык игупчэ ящэнэрэ едзыгъор щызэхащагъ. «Критериум» зыфиIорэм спортсменхэр щызэнэкъокъугъэх. Беларусым къикIыгъэ Королевым апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Адыгеим инарт шъаоу СтIашъу Мамыр я 4-рэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыгеим щыщэу Роман Седовыр зэнэкъокъум хэлэжьагъ.

Iоныгъом и 9-м Темыр Осетием — Аланием зэнэкъо­къур щылъагъэкIотагъ. Iоныгъом и 13-м Пятигорскэ щызэIукIэщтых. Iоныгъом и 15-м Мыекъуапэ къынэсыщтых. Зэкъошныгъэм ипчэгу мафэм сыхьатыр 4-м зэхахьэр щыкIощт. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.