Адыгэ щагур дахэ

Узыщыщ лъэпкъым ыцIэ дахэу зыщыраIорэ зэхахьэм ухэлажьэ зыхъукIэ, апэу узэгупшысэрэр цIыфхэм яIофшIагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу адыгэ къуаем ия XI-рэ фестиваль-зэнэ­къокъу Мыекъопэ районым ипсэу­пIэу Дахъо игъэхъунэ зэрэщы­кIуагъэр дунэе къэбар хъугъэ. Москва, Казахстан, Бурятием, Къалмыкъым, Кавказ шъолъырым къарыкIыгъэхэм зэхахьэм ща­лъэгъугъэр лъэшэу агу рихьыгъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьама­тэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан фе­стиваль-зэнэкъокъум иосэшI куп хэтхэу Ольга Гавшинам, Мэт Иринэ, Джарымэ Бэлэ ягъусэу адыгэ къуаем идэгъугъэ къе­шIэкIыгъэ Iофыгъохэм къатегущыIагъ.

— Тятэжъ пIашъэхэм япсэу­кIагъэр, адыгэ щагухэм гъэпсыкIэу яIагъэр фестивалым тыгу къегъэкIыжьых, — къеIуатэ ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Зэнэ­къокъум хэлэжьагъэхэм тарихъыр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр дэгъоу зэрагъэшIагъэхэу тэлъытэ. Къа­лэ­хэм, районхэм хэушъхьафыкIыгъэ щагухэр зэнэкъокъум къыщызэIуахыгъэх. Тэ, осэшIхэм, зэгъэ­пшэнхэр зытэшIыхэм, Тэхъутэмыкъое районым апэрэ чIыпIэр фэдгъэшъошагъ.

Щагум узэрэдахьэу адыгэ ­псэу­кIэр нэгум къыкIэуцо. Мэ­къу­мэщ унагъом ищыIакIэ бысымхэм къыпфаIотэным фэхьазырых. Пщэ­рыхьапIэр, хьакур лъэгъуп­хъэх. Бзылъфыгъэхэр нэгушIох, зэкIужьэу фэпагъэх. ЗэгурыIоныгъэм къыпкъырыкIырэ Iофыр псынкIэу лъагъэкIуатэ. Бысымхэм гущыIэр агъэлъапIэ, Iанэм икъызэIухын дэгуIэх. Хьа­кIэм тIысыпIэ хэхыгъэр фагъэ­шъуашэ.
Пщынаор, джэгуакIохэр къэ­шъоным фэхьазырых, гур зыфащэу мэуджых. Майкэ гъожьхэр ащыгъхэу Тэхъутэмыкъое районым щыщхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

— Типщынаохэм, жъыум фэгъэзагъэхэм мэфэкI зэхахьэр къа­гъэдахэ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу, Тэхъутэмыкъое районым ипщынэо цIэ­рыIоу Къэлэкъутэкъо Инвер. — Адыгэмэ яискусствэ зэрэбаир зэхахьэм къыщагъэлъагъо.

Адыгэ орэдышъом дырагъаштэзэ, урысхэр, нэмыкI лъэпкъхэр адыгэ щагум ыпашъхьэ щыу­джыхэу тлъэгъугъэ.

— Илъэс къэс фестивалыр нахь гъэшIэгъон мэхъу. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щагухэм адахьэзэ пщэрыхьакIохэм, зэхэщакIохэм адэгущыIэ, Iофым фегъэчэфых, — къытиIуагъ Тэхъутэмыкъое рай­оным иадминистрацие культурэмкIэ игъэIорышIапIэ ипа­щэу, Адыгэ Республикэм искусст­вэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Ацумыжъ Рустам. — Тырку­ем тыкIуагъэми, Урысыем ишъо­лъырхэм тащыIэми, адыгэ къуаем икъэбар къаIуатэу бэрэ зэхэтэхы.

Фестивалым Тэхъутэмыкъое районым культурэмкIэ иIофы­шIэхэм IэпэIэсэныгъэшхо къыщагъэлъэгъуагъ. Лъэцэр Римэ къы­Iогъэ орэдхэр, ансамблэхэм агъэ­жъынчыгъэ адыгэ мэкъамэхэр гум рихьыгъэх.