ШIухьафтын афашIыгъ

Адыгэ Республикэм иIофшIэкIо куп илIыкIохэр Геническэ ифутболист ныбжьыкIэхэм адэжь еблэгъагъэх, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ишIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Къалэм футбольнэ команди 3 щызэхащагъ. Ныбжь зэфэшъхьафхэр яIэу кIэлэцIыкIу нэбгыри 100 фэдизмэ загъасэ. Къэлэ стадионэу «Строитель» зыфиIорэм дэжь IофшIэкIо купым илIыкIохэр футболист ныбжьыкIэхэм щаIукIагъэх. Футболистхэм анахь ныбжьыкIэм илъэси 4, анахьыжъым илъэси 6 аныбжь. Ящэнэрэ мазэ хъугъэу ахэм загъасэ, ныбжьыкIэ пэпчъ тапэкIэ чемпионэу зелъэгъужьы.

Шъолъырым иIофшIэкIо куп ипащэу, кураторэу Хъоткъо Хъызыр кIэлэцIыкIухэм закъыфигъази спортымкIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ ыкIи футбол зэрешIэхэрэ Iэгоуи 10 аритыгъ.
Шъугу къэтэгъэкIыжьы, мыщ ыпэкIэ футболист анахьыжъхэм Адыгэ Республикэм ишIухьафтынэу Iэгоуи 10 ыкIи боксер ныбжьыкIэхэм апае Iалъэхэр ыкIи ахэм ащыгъ паIохэр (шлем) аратыгъэх.

Людмила Погасеева.