Чыифхэмрэ испунэхэмрэ зэфэдагъэх

Темыр Кавказым икъохьапIэ нэр пIэпихэу, чIыпIэ дэхабэу чIыопс зэкIужь: иуашъо къар­гъо, икъушъхьэхэр лъагэх, имэзхэр кIырых, игубгъо шъуамбгъохэр чIыпцIэ къат Iужъух, … Читать далее Чыифхэмрэ испунэхэмрэ зэфэдагъэх