Музеир зэтырагъэпсыхьэ

Адыгэкъалэ краеведениемкIэ имузей лъэпкъ проектэу «Культурэм» зэрэхэлажьэрэм ишIуагъэкIэ икъэгъэлъэгъуапIэхэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэх.

КъэгъэлъэгъуапIэхэр лъэхъаным дештэх. Къызэрэнэфыхэрэм фэшI музеим икъэгъэлъэгъонхэр нахьышIоу цIыфхэм алъэгъух. ГъучIым хашIыкIыгъэ шкафхэм музеим иIофшIэн ехьылIэгъэ тхылъхэр, тарихъым хэхьэгъэ пкъыгъохэр къащаухъумэх.

Адыгеим итарихъ нахь куоу зыщызыгъэгъуазэ зышIоигъохэм апае лъэпкъым имылъку-культурнэ кIэн фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр агъэпсыгъ. Къэгъэлъэгъуа­пIэхэм, пкъыгъохэм ягъэтIы­лъыпIэхэм сплит-системэхэр ачIагъэу­цуагъэх. Музеим къы­чIахьэхэрэмкIи ахэр Iэрыфэ— гъух.

Музеим иIофышIэхэм кIэлэцIыкIухэм, кIэлэеджакIохэм апае экскурсиехэр зэхащэх. Тарихъым, культурэм ясаугъэтхэр, чIыпIэ гъэшIэгъонхэр арагъэлъэгъух.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къафитIупщыгъэ ахъщэмкIэ радио гидхэр ащэфыгъэх, лъэсрыкIо зекIохэр зэхащэх.

— Адыгэкъалэ имузей хъулъ­фыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ адыгэ шъуашэхэр икъэгъэлъэгъонхэм ахи­гъэхъощтых, тарихъ къэбарэу аугъоигъэхэр цIыфхэм алъагъэIэсыщтых, — къыIуагъ краеведческэ музеим ипащэу З. Хьадэгъа­лIэм.

— Муниципальнэ музейхэм якъэгъэлъэгъонхэр лъэхъаным диштэу зэхэщэгъэнхэмкIэ модельнэ шIыкIэхэр агъэфедэх, — къе­Iуатэ Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ и Министерствэ икъулы­къушIэу, тарихъ шIэ­ныгъэхэмкIэ кандидатэу Теуцожь Нуриет. — КIэ­лэцIыкIухэри, зыныбжь хэкIотагъэхэри къэгъэлъэгъонхэм яплъыщтых, тарихъыр, культурэр нахьышIоу зэрагъэшIэщтых. Къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Ады­­геир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэ­шIэ­гъонхэр зэхащэщтых.