Европэм изэнэ­къокъу къэб­лагъэ

Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Iоныгъо мазэм Сербием икъалэу Новый Сад щыкIощт.

Илъэс 16 – 18 ыкIи 18 – 21-рэ зыныбжьхэр якупхэм ахэтхэу алырэгъум щызэбэныщтых.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам тыщигъэгъозагъ республикэм самбэмкIэ иныбжьыкIэхэр зэIукIэгъухэм зэрахэлэжьэщтхэм.

Кобл Рэмэзан, кг 53-рэ, Нащ Расул, кг 64-рэ, Екатерина Соловьевам, кг 78-м къехъу, Европэм изэнэкъокъу зыфагъэхьазыры. Мы мафэхэм тренерхэр якIэщакIохэу егъэ­джэн-уплъэкIун зэIукIэгъу­хэр зэхащэх. ТиныбжьыкIэхэр Европэм имедальхэм афэбэнэщтых.