Университетыр анахь лъэш

Мыекъуапэ имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэу волейболымкIэ зэнэкъокъур Адыгэ къэралыгъо университетым щызэхащагъ.

АР-м волейболымкIэ и Федерацие, Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэ­нэкъокъум изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх.

Мыекъопэ, Кощхьэблэ, Джэджэ районхэм, къалэу Мыекъуапэ ябзылъфыгъэ комади 8 зэнэ­къокъум хэлэжьагъ. ПэшIоры­гъэшъ зэIукIэгъухэм ауж ха­гъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэм а­фэ­бэ­нэщт­хэр къэнэфагъэх.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Андрей Шопиным къызэри­Iуагъэу, Мыекъуапэ имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. Респуб­ликэм иволейбол зиушъомбгъуным фэшI нэмыкI ешIэгъухэр зэхащэщтых.

Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын ­фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъум Адыгэ къэралыгъо университетым икоман­дитIу щызэнэкъокъугъ. АГУ-р «Ветеранхэм» адешIагъ. Апэрэ едзыгъом «Ветеранхэм» текIоныгъэр къыщахьыгъ. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ едзыгъохэм АГУ-м иIэпэIэсэныгъэ на­хьышIоу ащигъэфедагъ, 2:1-у текIоныгъэр къыдихыгъ.

Тренерэу Мырзэ Мурат зэ­рилъытэрэмкIэ, едзыгъохэм текIоныгъэр къащыдэзыхыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ. КIэух ешIэ­гъухэр дахэу кIуагъэх.

Апэрэ чIыпIэр АГУ-м ыхьыгъ. «Ветеранхэр» ятIонэрэ хъугъэх. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иколледж иешIакIохэм ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыфагъэшъошагъэхэм щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Сурэтым итхэр: апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхыгъэ командэхэр.