Лъэпкъхэм язэфыщытыкIэ агъэпытэ

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ зэIукIэу щыкIуагъэр республикэ ыкIи Дунэе фестивальхэм язэхэщэн фэгъэхьыгъагъ.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэу­рэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ Дунэе фестивальхэу адыгэ культурэм, адыгэ пшъашъэм афэгъэхьыгъэхэр нахь къыхэтэгъэщых, — къы­Iуагъ культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ. — Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ мыгъэ я Илъэс. Ар къыдэтлъытэзэ, фестивальхэр, Iофтхьа­бзэхэр зэхэтщэщтых.

Адыгеим лъэпкъыбэ щэ­псэу. Урысхэм, ермэлхэм, азербайджанхэм, къэн­дзалхэм, урымхэм, нэ­мыцхэм, курдхэм, чеххэм, фэшъхьафхэм яIэпэIэсэ­ныгъэ культурэм къыща­гъэлъэгъощт.
Дунэе Iофтхьабзэм ­адыгэ музыкальнэ Iэ­мэ-псымэхэмкIэ нэбгыри 100-мэ лъэпкъ орэдышъохэр къыщырагъэIощтых. ДжэгуакIор япащэу уджыщтых, Iоныгъом и 30-м къыще­гъэжьагъэу чъэпыогъум и 3-м нэс фестивальхэр республикэм щырекIокIыщтых.

Усэхэм къяджэщтхэри нэбгыри 100 хъущтых. IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр хэушъхьафыкIыгъэу Мые­къуапэ къыщагъэлъэгъощтых, республикэм итхылъеджапIэхэр, музейхэр, нэ­мыкIхэри фестивальхэм чанэу ахэлэжьэщтых.

МэфэкI зэхахьэхэм, фе­стивальхэм къатегущыIагъэх АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ, Адыгэ Респуб­ликэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковыр, Къэ­ралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым яна­роднэ артистэу, компо­зиторэу Нэхэе Аслъан, Адыгэ Республикэм ­лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэ игуадзэу Анцокъо Фатимэ, КъокIыпIэм щы­псэурэ лъэпкъхэм яискусствэ и Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ ипащэу, Урысыем, Адыгеим, Ингушетием культу­рэмкIэ язаслуженнэ Iофы­шIэу ШъэуапцIэкъо Ами­нэт, Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие культу­рэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу, Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iо­фышIэшхоу, фестивальхэм ярежиссер шъхьаIэу Ацумыжъ Рустам, нэмыкI­хэри.

Республикэм щыпсэурэ лъэпкъхэр, адыгэу дунаим тетхэр зэфэзыщэхэрэ фестивальхэр, зэхахьэхэр шэпхъэ лъагэхэм адиштэхэу гъэпсыгъэнхэм яшъыпкъэу зэрэпылъыщтхэр, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр чъэпыогъум и 5-м игъэкIотыгъэу зэрэхагъэунэфыкIыщтыр зэха­хьэм къыщаIуагъ. Зыте­гущыIагъэхэм афэгъэхьы-
гъэ унашъохэр аштагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.