Къалэм имэфэкI орэдахэ

Мыекъуапэ творчествэмкIэ иIофшIапIэу «Ошъадэм» икупхэу «Ащэмэзыр», «Синди­кэр», «Бэгъэуджыр» республикэм, къалэм ямэфэкI зэхахьэхэм чанэу ахэлажьэх.

«Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Едыдж Викторие къытиIуагъ къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр зэрагъэ­хьазырыгъэхэр. «Синдикэм» лъэпкъ къашъохэр къышIыщтых. «Ащэмэзым» пэсэрэ адыгэ орэдхэр къыIощтых. Гъэзетеджэхэм агу къэдгъэкIыжьы тшIоигъу ансамблэр хэгъэгу телевидением иапэрэ канал зэхищэгъэ зэнэкъокъоу «Зэрэхэгъэгоу пщэрыхьапIэм орэд къыщытэIо» зыфиIорэм «Ащэмэзыр» зэрэхэлажьэрэр, финалныкъом зэрэнэсыгъэр, художественнэ пащэр Бастэ Асыет.

Оркестрэу «Бэгъэуджым» ихудожественнэ пащэр пщынаоу Шэуджэн Рустам. Шэуджэн Юлиани пщынао. Нэгъой Заур ижъырэ лъэпкъ орэдхэр къеIох, шыкIэ­пщынэмкIэ, къамылымкIэ адыгэ мэкъа­мэхэр егъэжъынчых. ЛIыб­зыу Шам Сирием къикIыжьыгъэ адыгэ пшъэшъэ ныбжьыкI. ШыкIэпщынэр «къегъэгущыIэ», дахэу къэшъо. Шъонтырпаор АР-м иза­служеннэ артистэу Къэбэхь Анзор.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм «Ошъадэр» ахэлажьэ. Мыекъуапэ имэфэкI мафэ ансамблэхэм орэд къаIощт, къэшъощтых. Хъурэнэ Азэ адыгабзэкIи, урысыбзэкIи орэдхэр къыхидзэщтых.
Сахьидэкъо Нурбый.