Игупшысэ иорэдкIэ фэкIо

Апэнэс Астемир искусствэм щызэлъашIэ. Хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдихыгъ.

Астемир Адыгэ Респуб­ликэм, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артист, дунэе ыкIи хэ­гъэгу зэнэ­къокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдихыгъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу адыгэ къуаем ия ХI-рэ фестивалэу Мыекъопэ районым щыкIуагъэм Апэнэс Астемир зэрэхэлэжьагъэм тигъэгушIуагъ.

Культурэм ехьылIэгъэ Iоф­тхьабзэр А. Апэнэсым къызэIуи­хи, иорэдхэмкIэ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм алъыIэсыгъ. Орэдым тамэу ритырэм зыригъэушъомбгъузэ, Адыгеим ичIы­опс идэхагъэ нэгум къыкIегъэ­уцо. Дахъо игъэхъунэ щызэхащэгъэ фестиваль-зэнэкъокъум ухэлэжьэныр хъопсагъоу щы­тыгъ.

Тамэм зырегъэIэты

Жьыр щыкъабз, къушъхьэтх лъагэхэм тыгъэм инэбзыйхэр ащызэпэшIэтых. АдыгабзэкIэ, урысыбзэкIэ, нэмыкI бзэхэмкIэ Астемир къыIорэ орэдхэм уядэIузэ, адыгэ чIыгум идэхагъэ икIэрыкIэу нэгум къыкIэуцо. Артистым ошъогу къаргъом, Кавказ икъушъхьэ жэкIэфхэм зафищэизэ, гукIэ уегъэлъыхъо. «Адыгеир сыдэу даха! Икъу­шъхьэ­хэр, ипсыхъо чъэрхэр, илэжьыгъэшIапIэхэр сыдэу хъо­псагъоха!» зыфэпIощт гупшысэхэр шъхьэм къырегъахьэх.

Анахьэу етIани тызэгупшысэрэр цIыфхэм ящыIакI. Лъэпкъы­бэ зыщыпсэурэ Адыгеим тха­кIохэр, композиторхэр фэусэх. Щытхъоу фаIорэр орэдхэм ащызэхэтэхых.

ШIулъэгъу къабзэм, партизанхэм, мыгощыгъэ шIулъэгъум, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр А. Апэнэсым гур зыфищэу къыIуагъэх. Жэнэ Къырымызэрэ Сэмэгу Гощнагъорэ зэдаусы­гъэу дунаим щашIэрэ орэдэу «Адыгэмэ яхабзэ джащ фэд» зыфиIорэр Апэнэс Астемир къызыхедзэм, нэбгырэ шъэ пчъагъэу къедэIухэрэм ащыщыбэ къыдежъыугъ.

А. Апэнэсыр фестивалым хэлажьэхэрэм нахьышIоу алъы­Iэсыным фэшI сценэшхом къытекIызэ цIыфхэм къахахьэ­щтыгъ. Орэдыр къыIозэ къашъощтыгъ, уджыщтыгъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ще­джэрэ Нэхэе Дианэ волонтер­хэм якуп хэтэу адыгэ къуаем ифестиваль хэлажьэзэ А. Апэнэсым иконцерт едэIущтыгъ. Астемир орэдыр къыIозэ пшъа­шъэр къыдэшъонэу пчэгум къы­ригъэб­лэгъагъ. НэбгыритIуми лъэпкъ къашъор дахэу къызэ­дашIыгъ, нэбгырабэ Iэгу афытеуагъ.

— Адыгэ къашъохэр лъэшэу сыгу рехьых, — къытиIуагъ пкъыр ищыгъэу, дахэу лъэпкъ къашъор къэзышIыгъэ Нэхэе Дианэ. — Апэнэс Астемир артист цIэрыIу, тигъэгушIуагъ…

ЗэдэгущыIэгъухэр

Концертыр А. Апэнэсым къы­зеухым, нэбгырабэ гущыIэгъу къыфэхъугъ, зэгоуцохэзэ нэпэ­еплъ сурэтхэр атырахы­гъэх. Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Бадый Къэплъан, Адыгэ Респуб­ликэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Хьакъуй Аслъан адыгэ къуаем ифестиваль- зэнэкъокъу изэхэщэкIо куп хэ­тых, пшъэрылъэу агъэцакIэрэр макIэп. Арэу щытми, артист цIэрыIом гущыIэ фабэхэр раIонхэу, нэпэеплъ сурэтхэр атыра­хынхэу игъо ифагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, орэдусэу Лъачэ Альберт концертым зыфигъэхьазырзэ уахътэ къыхигъэкIи, Апэнэс Астемир гущыIэгъу фэхъугъ.

Ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр» Астемир иныбджэгъушIу. Художественнэ пащэу, Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Нэныжъ Айдэмыр къытиIуагъ Апэнэс Астемир ансамблэм иконцертхэм зэрахэлажьэрэр, къэшъуа­-кIохэм щысэшIу зэрафэхъурэр.

Журналистэу Ахэджэго Рузанэ концертыр зэрищагъ. Орэ­дыIо цIэрыIом итворчествэ нахь пэблагъэ хъугъэу елъытэ.

— Адыгэ къуаем ифестиваль сшIогъэшIэ­гъон, лъэпкъыбэ зэфищагъ, нэбгырабэмэ саIукIагъ. ЗэхэщакIохэм тафэраз, — къытиIуагъ Апэнэс Астемир.

А. Апэнэсым концертитIу мыгъэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние къыщитыгъ. Республикэм зэпхыныгъэу дыриIэр щыIэныгъэм щегъэпытэ. ШIэныгъэр тыдэ щыIэми лъыкIозэ, искусствэм нахь цIэрыIо щэхъу, Адыгэ Респуб­ликэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артист, дунэе ыкIи хэ­гъэгу зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдихыгъ. Орэдыр тамэ зыфэхъугъэ артистым цIыф­хэм гушIуагъоу къафихьырэр лъэхъаным щытэлъэгъу.

ЕмтIылъ Нурбый.