Батырым иджэрз

Хэгъэгум самбэмкIэ и Спартакиадэ Татарстан икъэлэ шъхьаIэу Казань щыкIуагъ.

Урысыем испортсмен анахь лъэшхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Вардкез Акопян килограмм 98-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп иIэпэIэсэныгъэ къыщигъэлъэ­гъуагъ.

Урысыем самбэмкIэ ибэнэкIо анахь лъэшхэр нэбгыри 8 хъухэу зы купым зэдыхэфагъэх. Вардкез Акопян апэрэ бэнэгъум щыIукIагъ дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу гъогогъуи 9 дышъэр къыщыдэзыхыгъэ Артем Осипенкэм — ар Брянскэ щыщ. БатыритIумэ язэпэуцуныгъэ къинэу кIуагъэ. ТекIоныгъэр А. Осипенкэм фагъэшъо­шагъ.

Адыгеим ибатыр апэрэ зэIукIэгъур къымыхьыгъэми, ыгу ыгъэ­кIодыгъэп. Къулаеу хэлъыр, кIуа­чIэр ыгъэфедэхэзэ алырэгъум шIыкIэшIухэр къыщигъэлъэгъуа­гъэх. КъыкIэлъыкIогъэ бэнэгъуищ­мэ текIоныгъэр къащихьи, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, джэрзыр Спартакиадэм къыщы­фагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир ипащэу Вардкез Акопян самбэмкIи, дзюдомкIи мэбанэ. ДзюдомкIэ Урысыем спортымкIэ имастер. СамбэмкIэ спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер.

— Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитарнэ техническэ колледж, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр Вардкез Акопян къыухыгъэх, — къеIуатэ батырым итренерэу Хьакурынэ Дамир. — Дэгъоу зэрэбанэрэм дакIоу Вардкез ныбджэгъушIу, гукIэгъу хэлъ, Адыгэ Республикэм, Мыекъуапэ ащыкIорэ мэфэкI зэхахьэхэм ахэлажьэ.

— Къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм, Мыекъуапэ имэфэкI мафэ тигъэхъа­гъэхэр афэтэгъэ­хьых, — къытаIуагъ Вардкез Акопянрэ Хьакурынэ Дамир­рэ. — Мыекъуапэ имэфэкI тигуапэу тыхэ­лэжьэщт, спортым иныб­джэгъухэм таIукIэщт.

Вардкез Акопян дунэе спортым нахь цIэрыIо щыхъунэу, алырэгъум къыщихьырэ медальхэм ахигъэхъо­нэу тыфэлъаIо.

Опсэу, батырыр! О уигъэхъагъэхэм Адыгэ Республикэр арэгушхо.

Сурэтым итхэр: Хьакурынэ Дамир ыкIи Вардкез Акопян.