ЯплIэнэрэ чIыпI

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иа 1-рэ Спар­такиадэ Санкт-Петербург мы мафэхэм щыкIуагъ.

Хэгъэгум испортсмен анахь лъэшхэр «Омниум» зыфиIорэм щызэнэкъокъугъэх. ЗэIукIэгъухэр едзыгъуи 4 мэхъух.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ ­командэ хэтэу СтIашъу Мамыр я 4-рэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къалэу Тулэ щыщэу, дунаим изэнэкъокъу дышъэр къыщыдэзыхыгъэ Сергей Ростовцевым апэрэ чIыпIэр Спартакиадэм къыщихьыгъ.

АР-м кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк изэ­фэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ Краснодар краим, Ростов ыкIи Воронеж хэкухэм, Екатеринбург, нэмыкIхэм яспортсмен лъэшхэр СтIашъу Мамыр ыуж къызэринагъэхэр.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ я 4-рэ чIыпIэр къы­щихьыгъ.