Лъапсэр шIушIагъэм егъэдахэ

ЦIыфыр бгъэгушIо пшIоигъоу шIухьафтын фэпшIынэу ипхъухьэмэ, сыда апэу узэгупшысэщтыр?

Гум икIэу, псэм пыкIэу шIухьафтыныр щыт зыхъукIэ, умышъхьахэу тучанхэм, нэ­мыкI щэфапIэхэм уачIэхьащт. Уахътэу ащ ебгъэхьырэм уигъэ­гумэкIыщтэп. Адыгэ къуаем ия ХI-рэ фестиваль-зэнэкъокъу тыхэлажьэз, зэгъэпшэнхэр тшIы­гъэх.

ШIухьафтын пшIынэу уфаемэ, адыгэхэм ядышъэидагъэхэм, тхыпхъэхэм къащебгъажьэмэ нахьышIоу тлъытагъэ. Лъэпкъ IэпэIасэу Гумэ Ларисэ хидыкIыгъэхэм, лъэпкъ шIэжьым къыпкъырыкIызэ зэригъэфэгъэ Iоф­шIагъэхэм тяплъыгъ. Унэр, Iоф­шIапIэр къэзыгъэдэхэщтхэр бэ мэхъух.

IэпэIасэм иегъэджэнхэр Гумэ Ларисэ, Исаева Анжелэ, фэшъхьафхэм зэхащагъэх. Мастэр зэрэбгъэIорышIэщтыр, Iуданэр зэрэзебгъэкIощтыр – ахэр нахь куоу зэзыгъашIэ зышIоигъохэм яупчIэхэр бэ мэхъух. Ларисэ хидыкIыгъэхэм, шэкIэу зэригъэфагъэхэм яплъызэ, шIухьафтын хъущтхэр къегъэлъагъох.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ Л. Гумэм Iоф щишIэзэ къэгъэлъэгъонхэм ахэлэжьэныр шэнышIу фэхъугъ. Адыгэ саеу ащ ышIыгъэхэр дахэх, кIэракIэхэшъ, уяплъэкIырэп.
— Саер ижъырэ лъэхъаным къыщегъэжьагъэу Кавказ илъэпкъхэм агу рехьы, — къеIуатэ Гумэ Ларисэ. — Тэ, адыгэхэм, тишъуашэ идэхагъэ изакъоп тызыгъэгу­шхорэр. Дышъэидагъэхэр, лъэпкъ тхыпхъэхэр, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэр щыIэныгъэм щыщ хъугъэх. НыбжьыкIэхэри тисэнэхьат къыкIэупчIэхэзэ яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэр тигуапэ.

Унагъом ищыкIэгъэ пкъыгъо­хэр пшъашъэхэм ашIогъэшIэгъо­ных. Ежь-ежьырэу шIухьафтын зыфэзышIыжьы зышIоигъохэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ипшъэшъэ къэшъуакIохэр IэпэIасэм иегъэджэнхэм ахэлажьэхэу тарихьылIагъ.

Iуданэр мастэм егъэзекIо

Красногвардейскэ районым къикIыгъэ Бырдж Фатимэ илъэс заулэ хъугъэу тинэIуас. Респуб­ликэм щыкIорэ зэнэкъокъухэм, къэгъэлъэгъонхэм ахэлажьэ.
— Адыгэ къуаем ифестиваль цIыфыбэ щызэIукIагъ. Рес­публикэм иIэпэIасэхэм яIоф­шIакIэ зэзыгъашIэ зышIо­игъохэм, шIухьафтынхэр къы­хэзыхыхэрэм тигуапэу гущыIэгъу тафэхъугъ, — къе­Iуатэ Бырдж Фатимэ.

Iуданэр мастэм диштэу зыгъэ­IорышIэхэрэ бзылъфыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ тылъыплъэзэ, IофшIагъэу яIэр нахьыбэ зэрэ­хъу­рэм тигъэгушIуагъ. КIэлэ­еджа­кIохэр лъэпкъ IэпэIасэхэм адэжь къызэрэкIуагъэхэм къеушыхьаты искусствэр зэрашIогъэшIэгъоныр.

Къуаем итеплъ

IофшIапIэу «Матэм» нэры­лъэгъу IэпыIэгъур зыми фэмыдэу ыгъэпсыгъэу плъытэ хъущт. Къуаем имэфэкI мафэ, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэ­хъу­рэр къыдалъытэхи, къуаер къэм­лан гъэкIэрэкIагъэмэ адалъ­хьагъ, мэфэкI шъуашэм ар дештэ. Адыгэ Республикэм июбилей ехьылIэгъэ гущыIэ- хэр къэмланхэм атыратхагъэх.

Ростов хэкум, Краснодар краим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэ­хэм къуаехэр зыдэлъ къэмлан гъэкIэрэкIагъэхэр ащэфыхэу тарихьылIагъ.

ШIухьафтын пшIыщтмэ, итеплъэ дахэ, зепхьаным фэшI Iэрыфэгъу.

США-м икъалэхэм, Европэм ихэгъэгухэм адыгэ къуаер алъы­Iэсыгъэу къэбар къэзыIуатэхэрэм фестивалым тащыIукIагъ.

СурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ США-м зэкIом, Адыгэ Хасэм изэIукIэхэм, пчы­хьэзэхахьэхэм ахэлажьэщтыгъ.

— Адыгэ гъомылапхъэ­хэр, анахьэу хьалыжъор, адыгэ къуаер, щыпсыр Iанэм къытырагъэуцощтыгъэх, — игукъэ­кIыжьхэм тащегъэгъуа­зэ Ю. СтIашъум. — Iанэм тыпэсэу лъэпкъ шхыны­гъохэм, адыгэ хабзэм изехьан, нэ­мыкIхэм бэрэ татегущы­Iэщтыгъ.

Адыгэхэр къэралыгъо 50-м нахьыбэмэ ащэпсэух, лъэпкъым къыкIугъэ гъогур щыIэныгъэм щыхагъэкIуакIэрэп. Адыгабзэр, шэн-хабзэхэр къаухъумэх.

Адыгэ гущыIэжъэу «Уидэхагъэ урымыпагэу уиIофшIагъэ рыпаг» зыфиIорэм бэмэ уарегъэгуп­шысэ. Адыгэ лъэпкъым идэхагъэ ишъуашэ, ишэн-хабзэхэм къагъэ­лъагъо, лъэпкъым иIофшIагъэ фестивальхэм, нэмыкIхэм ащы­тэ­лъэгъу, узэрыгушхон тиI.

Адыгэ Республикэм икъалэ­хэм, районхэм щагу хэхыгъэхэр фестивалым къыщызэIуахыгъэх. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щагухэм адэхьагъ, къуаер изыхырэмэ гущыIэгъу афэхъугъ. Лъэп­къым итарихъ къэзыухъумэхэрэм гущыIэ фабэхэр КъумпIыл Мурат афиIуагъэх. ЛIэужхэр зэзыпхырэ IофшIэныр лъызыгъэкIуатэхэрэм шIоу щыIэр къадэхъунэу афэлъэ­Iуагъ.

Адыгэ лъэпкъыр иIофшIагъэкIэ дунаим нахь щызэлъашIэ зэрэ­хъу­гъэм искусствэм хэтхэр, спортсменхэр дэгъоу щыгъуазэх.

Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие игенеральнэ секретарэу Василенко Дмитрий, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу НэмытIэкъо Аслъан, фэшъхьафхэм къытфаIотагъэхэри къыхэтыутыщтых.
ЕмтIылъ Нурбый.