«Спартак» «Зенит» текIощта?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ ку­­пым щешIэхэрэм шышъхьэIум и 26 — 28-м я 7-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъухэр

«Шъачэ» — «Химки» — 4:1, «Пари НН» — «Динамо» — 2:2, «Факел» — «Спартак» — 1:4, «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:2, «Урал» — «Зенит» — 0:4, «Локомотив» — «Оренбург» — 5:1, «Торпедо» — «Краснодар» — 1:4, «Ростов» — ЦСКА — 0:0.

Анахьыбэу зэплъыгъэхэр

«Факел» — «Спартак» — нэбгырэ мин 20 яплъыгъ. «Урал» — «Зенит» — мини 8-м нахьыб, «Локомотив» — «Оренбург» — мини 8-м нахьыб, «Ростов» — ЦСКА — мини 8-м къехъу.

«Спартак» «Факел» дешIэзэ я 90+4 такъикъым Промес къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 1:3 хъугъэ, 90+6-м Рыбус хъа­гъэм Iэгуаор ридзагъ, пчъагъэр 1:4.

«Динамэр» «Пари НН-м» 2:0-у текIозэ, зэIукIэгъур 2:2 хъугъэ.

«Краснодар» иешIакIоу Э. Сперцян гъогогъуи 2 «Торпедэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. «Зенит» зичэзыу ешIэгъур къыхьи, апэрэ чIыпIэм уцужьыгъ.

«Спартак» ыкIи «Зенит» апэрэ чIыпIэм фэбанэх. Бэ темышIэу командитIур зэдешIэщт. Хэта зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр?

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 17
2. «Спартак» — 16
3. ЦСКА — 14
4. «Краснодар» — 14
5. «Ростов» — 13
6. «Шъачэ» — 13
7. «Динамо» — 13
8. «Локомотив» — 9
9. «Кр.Советов» — 9
10. «Ахмат» — 8
11. «Химки» — 7
12. «Оренбург» — 6
13. «Пари НН» — 6
14. «Факел» — 4
15.«Торпедо» — 1
16. «Урал» — 1.