«Звонницэм» тегъэгушIо

Урысыем ишъолъырхэм творчествэмкIэ яфестиваль-зэнэкъокъоу «Русское поле» зыфиIорэр я XI-у Москва щыкIуагъ.

Славянхэм яискусствэ фэгъэхьыгъэ зэIу­кIэгъум хэгъэгум ишъолъыр 49-рэ хэлэжьагъ. Тыркуем, Белоруссием, Узбекистан, ЛНР-м ялIыкIохэр Москва щыIагъэх, яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.
Къэралыгъом щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс мыгъэ хагъэунэфыкIы. Фольклорым къыпкъырыкIыхэзэ, лIэужхэр зэзыпхырэ искусствэм зегъэу­шъом­бгъугъэным зэхэщакIохэр пылъыгъэх. Москва ыныбжь илъэс 875-рэ зэрэхъурэр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыным фэшI творческэ купхэм язэнэкъокъу нахь гъэшIэгъон зэрашIыщтыр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ахалъытагъ.

Адыгеим щыщхэр

Творческэ купхэм язэнэкъокъу зэхэт Iоф­шIапIэу «Звонницэу» Н. Уваровам ыцIэ зыхьырэм иорэдыIо ансамблэу «Долинэр», урыс лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ ансамблэу «Отрадэр» зэнэкъокъум хэлэжьагъэх, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Купхэм япащэхэу Н. Ефремовам, Г. Михайловам, артистхэм тафэгушIо.