Владимир Максимовым тегъэгушхо

Урысыем и Спартакиадэ гандболымкIэ гъэшIэгъонэу кIуагъэ.

Хъулъфыгъэхэм якомандэхэм якIэух зэIукIэгъу хэлэжьагъэх Москва хэкумрэ Пермскэ краимрэ. Ахэр дышъэм фэбэнагъэх.

Москва хэкум икомандэ пчъа­гъэр 35:24-у текIоныгъэр къыдихи, Спартакиадэм идышъэ медаль фагъэшъошагъ.

Лъэшэу тигуапэу къыхэтэгъэщы Москва хэкум ихэшыпыкIыгъэ ко­мандэ итренер шъхьаIэу В. Максимовым къызэрэщытхъугъэхэр.

Владимир Максимовыр Мые­къуа­пэ щапIугъ. ИкIэлэцIыкIугъом баскетболым нахь фэщэгъагъ, атлетикэ онтэгъум, нэмыкI спорт лъэпкъхэм апыщагъэу Спартакиадэхэм, фэшъхьаф зэнэкъокъухэм ахэлажьэщтыгъ. Мыекъуапэ испорт еджапIэ В. Максимовым ыцIэ фаусыгъ.

— Адыгеим ыцIэкIэ спорт зэIукIэгъухэм тиIэпэIэсэныгъэ къащыдгъэлъагъощтыгъ, — къытиIуагъ Владимир Максимовым. — Спорт лъэпкъхэр зэхэтыдзыщтыгъэхэп. ТикIэлэегъаджэхэм, тренерхэм ищыкIагъэу алъытэрэ зэнэкъокъухэм тахэлажьэщтыгъ. Урысхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъ­хэр зэгъусэхэу текIоны­гъэм фэбанэщтыгъэх. Спортым ныбджэгъуныгъэр, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр щагъэпытэщтыгъэх.

— Адыгеим шIэхэу укъэ­кIощта?

— Спорт псэолъэ инхэр Адыгеим зэрэщагъэпсыхэрэм сыщыгъуаз. Республикэм ипащэхэм лъэшэу тафэраз. Уахътэ къыхэзгъэкIынэу, Адыгеим сыкъэкIонэу сыфай.

— АдыгабзэкIэ тигъэзет­еджэхэм сыда къяпIо пшIоигъор?

— НахьыпэкIэ зэрэтIощтыгъэу, Адыгэ хэкур орэпсэу!

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу

Москва — Ростов хэку — 31:25.

Москва икомандэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Ростов хэкум ихэшыпыкIыгъэ командэ щешIагъ Мыекъуапэ щыщэу, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медалыр къа­щыдэзыхыгъэ Виктория Калининар.

Самарскэ хэкур Москва хэкум 33:32-у текIуи, джэрзыр фагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ Спартакиадэм я 9-рэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Тигандбол командэ Мыекъуапэ къыгъэзэжьыгъ, Урысыем изэнэ­къо­къу хэлэжьэнэу зегъэхьазыры.