Президентым и Кубок

Урысыем тхэквондомкIэ и Союз ипрезидент и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр шышъхьэIум и 26 — 28-м Щэрджэскъалэ щыкIуагъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэр зэIукIэгъухэм чанэу ахэлэжьагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Даур Къадырбэч, кг 74-рэ, апэ­рэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэм дакIоу, IэпэIэсэныгъэ ин зэнэкъо­къум къыщигъэлъэгъуагъ.

Кристина Левичевам, кг 67-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Тибэ­накIохэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Василий Есиным егъасэх.

Ристэ Аминэ, кг 63-рэ, ящэ­нэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ, пшъашъэм итренерыр Олег Тыщенко.

Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу Хъот Юныс тибэнакIохэр яIэпэ­IэсэныгъэкIэ къахэщыгъэхэу ылъытагъ. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ямедальхэр фагъэхьых.