«Художественнэ гущыIэм фэIэпэIас»

Джары зэреджагъэхэр Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ зэлъашIэ­рэ тхакIоу, адыгэ литературэм илъэпсэгъэуцоу, СССР-м ыкIи Адыгэ Рес­пуб­ли­кэм я Къэралыгъо премиехэм ялауреатэу Т. М. КIэращэр къызыхъугъэр илъэси 120-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоным. Ар краеведени­ем­рэ литературэмрэкIэ отделым къыщагъэхьазырыгъ.

Экспозицием тхакIом икъэлэмыпэ къыпыкIыгъэ тхылъхэр адыга­бзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ щыолъэгъух. Иапэрэ рассказхэмкIэ къи­кIыхэзэ, иповестьхэр ыкIи ро­манхэр, ежь тхакIом фэтхагъэхэм ятхылъхэр, Тембот исурэтхэр, шIэ­ныгъэлэжь-литературоведхэу Пэнэшъу Уцужьыкъо, ХьакIэмыз Мирэ, Щыкъ Николай атхыгъэхэр, гъэзет ыкIи журнал зэфэшъхьафхэм къащыхаутыгъэхэр щыгъэфедагъэх.

ЛIэшIэгъуныкъом шIокIэу Тембот адыгэ литературэм зэрэщылэжьагъэр, зынэмысыгъэ къэмынэу, адыгэ фольклорым къыщыригъажьи адыгэ художественнэ прозэр пытэу зэрэзэтыригъэуцуагъэр мы мэфэкI къэгъэлъэгъоным щыкIэгъэтхъыгъ. Краеведениемрэ литературэмрэкIэ отделым ипащэу Мэрэтыкъо Заремэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, «Адыгеим итхылъеджэхэм анахь якIасэу, ягуапэу заджэхэрэм апэрэр КIэ­рэщэ Тембот ихудожественнэ тхы­гъэхэр ары. Къэгъэлъэгъон иным ихьатыркIэ, тхылъеджэхэм япчъагъи нахь къыхэхъонэу тэгугъэ».

Дзэукъожь Нуриет.