Псэушъхьэхэм алъэплъэх

Кавказ заповедникым иIофшIэнкIэ мэхьанэ зиIэхэм ащыщ псэу­шъхьэ­хэм япчъагъэ ренэу лъыплъэгъэныр ыкIи гъэунэфыгъэныр.

Илъэс къэс кIалъытыкIыжьых зэкIэ ыкIи ащ фэдэ IофшIэным ишIуагъэкIэ спе­циалистхэм псэу­шъхьэ зэфэ­шъхьаф пэпчъ шъхьэ пчъагъэу зэрэхъу­рэр, япсауныгъэ изытет ашIэ мэхъу. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэр зипчъагъэкIэ макIэу къэнагъэхэр ары.

ЖъоныгъуакIэм ыкIэм — мэкъуогъум икъихьагъум мышъэ­хэр экологхэм кIалъытыкIыжьых, бэдзэогъум — шышъхьэIум — домбаир, Iоныгъом ыкIэм — чъэпыогъум икъихьагъум — кавказскэ шъыхьэ гъэ­шIуагъэр, къушъхьэ пчэнхэр, пчэныпцIэхэр (сернэхэр) лъы­тэгъэнхэмкIэ анахь охътэ дэ­гъур гъэмэфэ гузэгур ары — псэушъхьэхэу чIыпIэ пхырыкIыгъуаехэм ащы­хъухэрэр хъупIэ байхэм къы­зякIотэххэкIэ, уцыкIэ шхъонтIабзэр щыIэ зыхъукIэ ары.

Гъэмэфэ уахътэм — бэдзэогъум, хьаплъышъохэр, чырбыщышъо зиIэ псэушъхьэхэр дэгъоу къушъхьэхъупIэ лъагэхэм къащыолъэгъух, ар къызфагъэфедэзэ, специалистхэм хэукъо­ныгъэшхо амышIэу, зэкIэ псэу­шъхьэхэр ыкIи ящырхэр дэгъоу къалъытэх.

Заповедникым ипресс-къулыкъу макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, мы мафэхэм заповедникым ичIыпIэ анахь Iудзыгъэхэм экологхэм яаужырэ купхэр къарыкIыжьыгъэх ыкIи «кIэтхыкIы­жьыр» псэушъхьэ зэфэшъхьаф­хэмкIэ зэшIуахы. УзыгъэгушIо­рэр, хэти зэрэмыгугъагъэу кIа­хъо зэряIэр ары.

(Тикорр.).