КIэращэхэм яунапчъи, музейри зэIухыгъэх

ТхэкIо цIэрыIоу, адыгэ литературэм илъэпсэ­хэщэу, зи­произведение дэгъубэр цIыфыгум нэсырэ КIэрэщэ Тембот къызыхъугъэр илъэси 120-рэ шышъхьэIум и 16-м хъугъэ. Мы мафэр зэфэдэкIэ республикэм щыха­гъэунэ­фыкIыгъ.

Тембот илитературнэ музей гъэкIэжьыгъэ ыкIи иэкспозицие кIэзыгъэн­чъэу зэлъашIэрэ тхэкIошхом икъэхъукIагъэр, зы­къызэриIэтыгъэр, иеджэ­кIагъэр, идунэееплъыкIэ псыхьагъэ зэрэхъугъэр, пасэу гущыIэм кIочIэшхоу хэлъым гу зэрэлъитагъэр, цIыфымкIэ шъхьафитны­гъэм мэхьанэу иIэр къызэрэгурыIуагъэр, апэрэу «Интернационалыр» адыга­бзэкIэ зэридзэкIи, «Адыгэ макъэм» къызэрэщыхиутыгъэр щыгъэунэфыгъ.

Ащ къыщегъэжьагъэу зэчый инкIэ Тхьэр къызэтэгъэ КIэрэщэ Тембот итворческэ гупшысэ къеблыгъ, илъэс 60-м адыгэ литературэр итхыгъэ дэгъубэкIэ ыгъэбаигъ.

Тембот къызыхъугъэр илъэси 120-рэ зыщыхъу­рэм тхакIом илитературнэ музей ягуапэу иунагъо щыщхэр щыIагъэх. Ятэу ыкIи ятэтэжъ Iуш губзыгъэ дэдагъэу, зихудожественнэ рассказхэмкIэ, повестьхэмкIэ, романхэмкIэ музей мэкIайхэр зэлъыпкIагъэу, адыгэ тхыгъэ литературэм гъогу дахэ фыхэзыхыгъэ КIэрэщэ Тембот агу къыщагъэкIыжьыгъ. НахьыкIэхэм нахьыжъхэр ягукъэкIыжьхэмкIэ адэгощагъэх. КIэрэщэ Тембот цIыфышIу зэгъэзэфэгъэ дэдэу, зафэу зэрэщытыгъэр, иадыгабзэ, ишэн-хабзэхэр, илъэпкъ ищыIакIэ лъэхъэнэ чыжьэхэм къащежьэу, я XX-рэ лIэшIэгъумкIэ кIэкIыжьэу, ытхырэ пэпчъ гупшысэ куу хэ­лъэу, адыгэм идунэететыкIэ сурэтшIыгъэу нэм къыкIигъэуцоу, акъыл-гу­пшысэр зэрилэжьыгъэр агурагъэIуагъ. Ахэм зы­къызаIэтыкIэ, ятэ-янэхэм акIырыплъыхэзэ, ятэтэжъ пIашъэ игъогу мызэу, мытIоу рыплъэжьыщтых.

ТищыIакIэ мамырынэу, тигъогу насыпыр тизынэу тылъаIозэ, лъэпкъым шIур фэзылэжьыгъэу, тхэкIо­шхоу КIэрэщэ Тембот пстэуми шъхьащэ фэтэшIы, иунагъо исхэу текIыгъэхэми псауныгъэ яIэнэу афэтэIо.

Мамырыкъо Нуриет.