Екатерина Краснокутскаям ирекорд

Урысые Федерацием гандболымкIэ и Спартакиадэ къалэу Звенигород щэкIо.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. ШышъхьэIум и 25-м пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр купхэм ащаухыгъэх.

Москва хэкур — Адыгеир — 35:25, Адыгеир — Приморскэ краир – 52:14.

— КIэух зэIукIэгъур Приморскэ краим къышIотхьыгъ. Владивосток икомандэ хэтхэм опыт яIэп. Арышъ, пчъагъэр зэрэбэр дгъэ­шIагъорэп, — къытиIуагъ Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем изас­луженнэ тренерэу Александр Реввэ. – Тиреспубликэ иешIакIоу Елизавета Краснокутскаям гъогогъу 16 Приморскэ краим икомандэ икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ. Диана Казихановам — 10. Е. Краснокутскаям тикомандэ ирекорд ыгъэуцугъ.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм къа­щыдахыгъэ чIыпIэхэм ялъытыгъэу командэхэр зэIукIэщтых. Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ я 9-рэ чIыпIэм фэбанэзэ Санкт-Петербург иешIакIохэм аIукIагъ.
Адыгеир — Санкт-Петербург — 35:25.

Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр: Д. Никулина — 9, Д. Казиханова – 8.
ШышъхьэIум и 28-м Адыгеир Ставрополь краим дешIэщт.