ШIулъэгъум щызэпэуцух, сурэтым…

Тыгъужъ Руслъан Урысыем исурэтышIхэм я Союз 2000-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу хэт. Ащ иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэ­гъэлъэгъуапIэ щыкIогъэ зэхахьэр республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам зэрищагъ. Пэублэ гущыIэм ыуж Тыгъужъ Руслъан иIофшIагъэ къы­щытхъугъ.

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьа­Iэу Теуцожь Нуриет искусствэм щылэжьэрэ Тыгъужъ Руслъан ыныбжь илъэс 50 хъугъэу итворчествэ зэрэлъигъэкIуатэрэм фэшI фэгушIуагъ. Министерствэм и Рэ­зэныгъэ тхылъ ритыжьыгъ, игъэ­хъагъэхэм ахигъэхъонэу фиIуагъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, искусствоведениемкIэ кандидатэу Къуекъо Мариет, Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан зэIукIэгъум къыщыгущыIагъэх.

ЦIыфым игупшысэхэр къызэIухыгъэнхэм, сурэтышIыр иIофшIа­гъэхэмкIэ искусствэм пыщагъэхэм зэралъыIэсырэм, гъашIэм щагъэфедэрэ темэхэм къапкъырыкIызэ сурэтхэр Р. Тыгъужъым зэришIы­хэрэм, фэшъхьафхэм яеплъыкIэхэр къараIолIагъэх.

Искусствоведэу Сулейманова Фатимэ зэрилъытэрэмкIэ, Р. Тыгъужъыр лъэхъанхэм язэхъокIыныгъэхэм алъэплъэ, зэ­фэхьы­сыжьхэр ешIых. БлэкIыгъэ уахътэм непэрэ псэукIэр регъапшэ.
Пцэжъыехэм, хым итеплъэ, цIыфым ишъхьафитыныгъэ, фэшъхьафхэм яхьылIэгъэ сурэтхэр гъэ­псыкIэу яIэмкIэ зэтекIых. Псым хэс блэхэм ясурэтхэри «къыгъэгущыIэхэу» къыпщегъэхъу. Ятэрэ ыкъо­рэ афэгъэхьыгъэ Iоф­шIагъэр къыбгурыIоным фэшI бэрэ уеплъын фае. Тыгъэм инэбзыйхэм апэшIэтырэ пцэжъыехэр псым зэрэщесыхэрэм нэбгыра­-бэ ашIогъэшIэгъонэу еп­лъыгъ.
Хъуажъ Рэмэзан, Гъу­кIэлI Зухра, Елена Абакумовам, ХъокIо Ларисэ къызэрэхагъэщыгъэу, су­рэт пэпчъ къепIолIэн плъэ­кIыщтыр макIэп. ФэбапIэм лъыхъу­рэ пцэжъыер дахэу псым къыщэлъагъо. Пчэдыжь нэфылъым щагубзыухэм рэхьатныгъэ зэрахэ­лъыр угукIэ огъэшIагъо.

Хъулъфыгъэхэр, Iашэр

Сурэтыр гурыIогъошIоп. Пшъа­шъэр хъулъфыгъитIумэ азыфагу зэритым унаIэ теодзэ. ЩэбзащэхэмкIэ хъулъфыгъэхэр зэпэуцугъэх. Хэта текIощтыр? ШIулъэгъу къабзэр нэбгыритIуми къаухъумэ ашIоигъу, ау зэдэгущыIэхэрэп, IашэкIэ зэпэуцугъэх…

— Сурэтыр сшIызэ бэмэ сягупшысагъ, — къытиIуагъ Тыгъужъ Руслъан. — Пшъашъэр шIу зылъэ­гъурэ хъулъфыгъэхэм Iашэр къаш­тэныр къедгъэкIурэп, ау тIумэ язи зэкIэкIонэу зэрэфэмыер къыхэсэгъэщы…
Тыгъужъ Руслъан иIофшIагъэ­хэр Краснодар, Шъачэ, фэшъхьафхэм къащагъэлъэгъуагъэх. IэкIыб къэралхэм, Урысыем яму­зейхэм, унэе къэгъэлъэгъуапIэхэм ачIэлъых.
Iоныгъом и 11-м нэс Р. Ты­гъужъым исурэтхэр Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъощтых.