Ямедальхэм ахагъахъо

Тэхъутэмыкъое районым шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу псэупIэу Яблоновскэм испорт еджа­пIэу N 3-м щыкIуагъ.

2009 — 2014-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр аныбжьхэм ялъытыгъэу купищэу гощыгъэхэу алырэгъум щызэбэныгъэх. Щынджые зыщызыгъэсэрэ кIэлэ­еджакIохэр зэнэкъокъум хэлэ­жьагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Мырзэ Аслъан, кг 54-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Тэ­чэхъо Айдэмыр, кг 34-рэ, Бэ­рэтэрэ Аслъанбый, кг 36-рэ, Батмэн Азэмат, кг 38-рэ, ятIонэрэ чIыпIэхэр къахьыгъ.
Мамый Алим, кг 24-рэ, Тэчэхъо Тимур, кг 26-рэ, ЕмтIылъ СултIан, кг 28-рэ, ЕмтIылъ Имран, кг 30, Мамый Дамир, кг 34-рэ, Трэхъо Тамерлан, кг 50, Бэрэтэрэ Салбый, кг 50, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

— КIэлэеджакIохэр физкультурэм, спортым апыщагъэхэу пIугъэнхэм Iоф дэтэшIэ. Къоджэ спортым нахь зиушъомбгъуным фэшI самбэм, шъхьафит бэнакIэм, фэшъхьафхэм кIалэхэр афэ­тэ­гъасэх. Зэнэкъокъухэм ахэд­гъэлажьэхэзэ, кIуачIэр апсы-хьэ, яIэ­пэIэсэныгъэ хагъахъо, — къы­тиIуагъ шъхьафит бэнакIэмкIэ тренерэу Бэгугъэ Мы­хьарбый.

Тэхъутэмыкъое районым испорт еджапIэу N 3-м ипащэу Къадэ Руслъан зэхэщэн Iофхэр дэгъоу зэригъэцэкIагъэхэм фэшI тренерхэр, кIэлэеджакIохэр фэразэх. КIэлэеджакIохэм зичэзыу зэIукIэгъухэм яшъыпкъэу зафагъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр.