Спартакиадэр Звенигород щэкIо

Хэгъэгум гандболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэлажьэхэрэ Спар­такиадэр Москва хэкум икъалэу Звенигород щэкIо.

Хъулъфыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ командэхэр купхэм ахэтхэу Спартакиадэм хэлажьэх. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ Мыекъопэ «АГУ-Адыифым» иешIэкIо 16 хэтэу яIэпэ-­
Iэ­сэныгъэ зэнэкъокъум къыща­гъэлъагъо.

ЗэIукIэгъухэр

Астрахань хэку — Адыгеир — 39:15 (20:8).
Адыгеир: Краснова — 5, Куцевалова — 3, Кожубекова —
2. Мещерякова — 1, Морозова — 1, Казиханова — 1, Краснокутская — 1, Колодяжная — 1.
Удмуртиер — Адыгеир — 30:25.

— Спартакиадэм гъэхъагъэ щытшIын тимурадэу Звенигород тыщешIэнэу едгъэжьагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Апэрэ зэIукIэгъум тинасып къы­хьыгъэп. Кобл Зуриетрэ Алина Казанджянрэ шъобжхэр ешIэгъум хахыгъэх. Тыгу къео нэбгыри-тIури бэрэ зэрэсымэджэщтхэр. Анна Красновами жьыр къео­кIыгъ, зичэзыу ешIэгъум хэлэжьэн ылъэкIыщтэп.

Урысыем и Спартакиадэ шы­шъхьэIум и 29-м аухыщт. Iоны­гъом и 9-м Урысыем изэнэкъокъу суперлигэм щаублэщт. «АГУ-Адыи­фым» зэIукIэгъухэм зафегъэхьазыры.