«Ислъамыер» мэфэкIым фэхьазыр

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Къэбэртэе-Бэлъкъарыр зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр мы мафэхэм Налщык щэкIох.

Адыгеим, Къэрэщэе-Щэр­джэсым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, нэмыкIхэм яансамблэ цIэрыIохэр, орэдыIохэр къош республикэм имэфэкI Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIэ ансамблэу «Ислъамыер» гъогу техьаным ыпэкIэ художественнэ пащэу, Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгэ Республикэм янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэ­нэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошэгъэ Нэхэе Аслъан, «Ислъамыем» иорэдыIохэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

— Зэкъош республи­кэхэм хэхъоныгъэу ашIыгъэр мэфэкI зэхахьэхэм къащытэIуа­тэ. Илъэси 100-м къыкIоцI лъэпкъ искусствэм лъагэу зиIэтыгъ. Москва иконцерт къэтыпIэ анахь дахэхэм ти­пчыхьэзэхахьэхэр ащэкIох. Дунэе зэнэ­къокъу-фестивальхэм тахэлажьэзэ щытхъуцIэхэр къащыдэтэхых, — къытиIуагъ Нэхэе Аслъан. — Тэ, Адыгеим щыпсэухэрэм, искусствэр Европэм икультурэ лъагэу зэрэщытIэтырэм фэшI ти ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым лъэшэу тафэраз. ТифэIо-фашIэ­хэр дэгъоу зэрагъэцакIэхэрэм ишIуагъэкIэ творчествэм хэпшIыкIэу хэхъо. Кадрэхэм якъыхэхын, ягъэсэн мэхьэнэ ин етэты.

Урысыем и Къэралыгъо быракъ имэфэкI фэгъэхьыгъэ зэхахьэм «Ислъамыер» чанэу хэлэжьагъ. Тызыщыпсэурэ хэгъэгум ищытхъу Iэтыгъэным, мамыр щыIакIэр нахь дахэ шIыгъэным артистхэм яIахьышIу хашIыхьэ.

Орэдыр ягунэс

Адыгэ Республикэм инароднэ артистхэу ХъокIо Сусанэ, Къумыкъу Щамсудин, Мышъэ Анзаур, Шъымырзэ Казбек Налщык щыкIощт концертым зыфагъэ­хьазырзэ таIукIагъ.

— Тиорэдхэр цIыфхэм агу рехьых, лъэпкъхэр зэфащэх, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ «Ислъамыем» ипщынэо цIэрыIоу Мышъэ Анзаур. — Композиторэу Нэхэе Аслъан лъэпкъым ифольклор къыхихыгъэ мэкъамэхэр музыкальнэ произведение инхэу ышIыгъэх. Адыгэ музыкэр дунаим щытэгъэIу.

Дзыбэ Руслъан Адыгэ Рес­публикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджагъ, апшъэ­рэ еджапIэр Налщык къыщи­ухыгъ.

— Къэбэртэе-Бэлъкъарым ныбджэгъоу, нэIуа­сэу щысиIэр макIэп, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэ­кIуатэ Дзыбэ Руслъан. —МэфэкI зэхахьэхэу Налщык щыкIощтхэр шIукIэ тыгу къинэжьыщтых.
— Концерт пэпчъ дэ­гъоу зыфэтэгъэхьазыры, — еIо Урысыем изаслуженнэ артисткэу Хъо­кIэ Сусанэ. – Тиорэдхэри, къашъохэри дахэх, къытэдэIущтхэр дгъэгушIохэ тшIоигъу.

Рапсодиеу «Хьагъэуджым изэфакIу» зыфиIорэр, лъэпкъ шIэжьым фэгъэхьыгъэ «Ны-­дэлъф мэкъамэхэр» «Ислъамыем» мэфэкI зэхахьэу Налщык щыкIощтым щигъэIущтых, адыгэ искусствэм ибаиныгъэ къыщигъэлъэгъощт.

ЕмтIылъ Нурбый.