Зэнэкъокъум щатекIуагъ

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «Развитие системы поддержки молодежи. «Молодежь России» зыфиIорэм диштэу бэмышIэу Къырым щыкIогъэ форумэу «Таврида. АРТ» зыфиIорэм ныбжьыкIэхэр япроектхэмкIэ щызэнэкъокъугъэх.

2015-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу «Тавридэм» иплощадкэ грантхэмкIэ зэнэкъокъур щызэхащэ. А уахътэм къыкIоцI нэбгырэ 1100-м ехъумэ текIоныгъэ къыдахыгъ, ахэм япроектхэм ягъэцэкIэн пае сомэ миллион 490-м ехъу къыхагъэ­кIыгъ. Экспертхэм мыгъэ ныбжьыкIэхэм япроект 256-мэ уасэ къаратыгъ, нэбгырэ 35-мэ текIоныгъэ къыдахыгъ. Адыгэ Республикэм щыщэу Ацумыжъ Адам атекIуагъэхэм ащыщ. Блог-турэу «Территория культуры – Адыгея» зыфиIорэм ипроект пае ащ сомэ 800000 къыфыхагъэкIыгъ.

Зэнэкъокъур лъэныкъо 13-кIэ зэтеутыгъагъ. Ащ ныбжьыкIэхэм къырахьылIа­гъэх лъэпкъ IэшIагъэхэмрэ Iэмэ-псымэхэмрэ яхьылIэгъэ проектхэр, театрэ студиехэр, фолк-еджапIэр, художественнэ къэгъэлъэ­гъоныр, фестивалыр, онлайн-курсхэр зэрэзэхащэрэ шIыкIэм фэгъэхьыгъэ проектхэр. НыбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм зэхищэгъэ зэнэкъо­къум иэксперт 12-мэ ныбжьыкIэхэм япроектхэм уасэ къафашIыгъ.

«Форумэу «Таврида. АРТ», платформэу «Россия – страна возможностей» зыфиIорэми, ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ Федеральнэ агентствэми «тхьашъуегъэ­псэу» ясэIо. Этнокультурнэ, просветительскэ экотуризмэм зыригъэушъомбгъунэу Адыгеим амал зэриIэр цIыфхэм зэлъядгъашIэ тшIоигъу. Зэнэкъокъу гъэшIэгъон тызхэлэжьагъэр. Шъолъыр 12-мэ къарыкIыгъэ блогер 12-мэ тызэгъусэу Iоф тшIэщт. Проектым ипресс-релизкIэ, анонсымкIэ сигъусэхэми, къэбар жъугъэм иамалхэми садэгощэщт», — къыIуагъ Ацумыжъ Адам.

«Мы зэнэкъокъур тифорум изы Iа­хьышхоу сэлъытэ. НыбжьыкIэхэм ягулъытэ чыжьэу зэрэнэсырэр гъэ къэс тэгъэшIагъо, япроектхэм ягъэцэкIэнкIэ ахэм IэпыIэгъу тафэхъуныр типшъэрылъ», — къыIуагъ зэнэкъокъум иэкспертхэм ащыщ.