Дышъэр тыгъэм пэшIэты

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иа 1-рэ Спартакиадэ Москва щыкIуагъ.

Олимпиадэ джэгунхэр зыщызэхащэгъэ Крылатскэм бзылъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр щырекIокIыгъэх.

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ зыщызыгъэсэрэ Елизавета Ошурковам тигъэгушIуагъ. Купым хэтхэу километри 126-рэ бзылъфыгъэхэм къызакIум, Е. Ошурковам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Спартакиадэм идышъэ медаль тыгъэм пэшIэтэу къыфагъэшъошагъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

Хэгъэгум ибзылъфыгъэхэр шъхьэзэкъо зэнэ­къокъум хэлэжьагъэх.

Километрэ 26-рэ хъурэ гъогур къызакIум, Елизавета Ошурковам ятIонэрэ чIыпIэр къы­хьыгъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Алексей Войновым Е. Ошурковар егъасэ.

— Урысыем икомандэ анахь лъэшхэр 30 фэдиз хъухэу зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк. — Москва, Санкт-Петербург, Самарэ, Тюмень къарыкIыгъэхэм апэрэ чIыпIи 4-р къыдахыгъ. Адыгэ Республикэм я 5-рэ чIыпIэр къы­фагъэшъошагъ. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тигъэхъагъэхэр фэтэгъэхьых.

Сурэтым итхэр: Спартакиадэм дышъэр къы­щызыхьыгъэу Елизавета Ошурковар, тренерэу Алексей Войновыр.