«Ащэмэзыр» анахь дэгъухэм ащыщ

Урысые телевидением иапэрэ канал зэхищэгъэ зэнэкъокъоу «Зэрэхэгъэгоу пщэрыхьапIэм орэд къыщытэIо» зыфиIорэм Адыгеим иансамблэу «Ащэмэзыр» хэлажьэ.

Мыекъуапэ изэхэт IофшIапIэу «Ошъадэм» илъэпкъ фольклор ансамблэу «Ащэмэзыр» финалны­къом нэсыным фэшI зэнэкъокъум иедзыгъуищмэ апхырыкIыгъ.

Заочнэ шIыкIэм тетэу апэрэ едзыгъом ансамбли 100 къыщыхахыгъ. ЯтIонэрэ зэнэкъокъум ыуж ансамблэ 48-рэ къагъэнагъ. «Ащэмэзым» Москва къыщиIогъэ адыгэ орэдыр зэхэщакIохэм агу рихьыгъ.

— Ящэнэрэ едзыгъоу Москва щырекIокIыгъэм «Iэлъын цIыкIур» зыфиIорэ адыгэ лъэпкъ орэдыр ансамблэм къыщиIуагъ, — къеIуатэ «Ащэмэзым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Бастэ Асыет. — ЗэхэщакIохэм ансамблэ анахь дэгъухэр къыхахынхэм фэшI зэгъэпшэнхэр ашIыгъэх.

ЯеплъыкIэхэр зэфахьысыжьхи, ансамбли 8 кIэух зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу зэдаштагъ. «Ащэмэзыр» анахь дэгъухэм ащыщ зэ­рэхъугъэм фэшI тыфэгушIуагъ.

— Адыгэ фольклор ансамблэу «Ащэмэзым» ижъырэ адыгэ орэдхэр къеIох. Орэд пэпчъ тарихъ гъэнэфагъэ иI. ТиорэдыIохэм фольклорыр зэрагъашIэ, адыгэмэ яшэн-хабзэхэм нахь куоу защагъэгъозэным пылъых. Ансамблэм хэтхэм адыгэ къашъохэр къашIых, пщынэмкIэ, шыкIэпщынэмкIэ, нэмыкIхэмкIэ лъэпкъ орэдышъо­хэр агъэжъынчых, — къыти­Iуагъ «Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Едыдж Викторие.

Биданыкъо Алан, Биданыкъо Жьыут, Шъэукъуй Айдэмыр, Сапый Аскэр, ЛIыхъурэе Анзор, КIурэщынэ Адам «Ащэмэзым» иорэдыIох. Iоныгъо мазэм кIэух зэнэкъокъоу Москва щыкIощтым хэлэжьэщтых. Искусствэм гъэхъа­гъэу щашIырэр къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фагъэхьы.

— ТикIалэхэм Адыгеим ищытхъу Урысыем щаIэтыгъ, тагъэгу­шIуагъ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Едыдж Викторие. — Орэдыр лъэпкъым ыпс, игущыI, игупшыс. Пэсэрэ орэдхэм тамэ язытыжьырэ кIалэхэм шIушIэгъэ­шхо яIэу тэлъытэ. Москва кIонхэм фэшI IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм лъэшэу тафэраз.

— Урысыем щыпсэурэ лъэпкъ­хэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ мыгъэ я Илъэс, — къе­Iуатэ Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ. — «Ащэмэзыр» мэфэкI зэха­хьэ­хэм, концерт хэхыгъэхэм ахэлажьэ. Лъэпкъ искусствэм хэ­хъоныгъэ фишIызэ, ансамблэр Урысыем щашIэ хъугъэ.

— Москва щыкIогъэ зэнэкъо­къум тыхэлажьэзэ хэгъэгум ишъолъырхэм яорэдыIохэр къыткIэупчIагъэх, нахьышIоу ташIэ хъугъэ, — къытиIуагъ орэдыIоу Шъэукъуй Айдэмыр.

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ концертым «Ащэмэзым» иорэдхэр щыIугъэх, едэIугъэхэр Iэгу фытеуагъэх. Хэ­гъэгум икIэух зэнэ­къокъу гъэ­хъагъэхэр щишIынхэу тыфэлъаIо.
.