Шъукъеблагъэх мэфэкIым

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI пчыхьэзэхахьэ шышъхьэIум и 22-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Хэгъэгум ихэбзэ тамыгъэхэу гербым, гимным мэхьэнэ ин ятэты. Къэралыгъо быракъыр зэрэдгъэлъапIэрэм фэгъэхьыгъэу автомашинэхэр зэхэтхэу урамхэм къарэкIох, зэIукIэгъухэр рагъэ­кIокIых.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ икъулы­къушIэхэм, республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Бадый Къэплъан къытаIуагъ зэхащэрэ пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъон зэрэхъущтыр.

Дунаим щызэлъашIэрэ ансамблэхэу «Налмэсыр», «Ислъамыер», АР-м и Къэралыгъо филармоние иэстраднэ ансамблэу «Ошъутенэр», ащ иорэдыIохэу Мамхыгъэ Маринэрэ Юрий Конжинымрэ, зэхэт IофшIапIэу «Ошъа­дэр», АР-м и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удалым» иартистхэу Анастасия Истамуловар ыкIи Александр Титаренкэр, Адыгеим изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ, ансамблэхэу «Мые­къуапэ инэфылъэхэр», «Абрек­хэр», «Долинэр», купхэу «Радугэр», «Форвардыр», «Вечный огонь» зыфиIорэр, нэмыкIхэри концертым хэлэжьэщтых.
В. И. Лениным ыцIэ зыхьырэ пчэгум пчыхьэм сыхьатыр 6-м Iофтхьабзэр щырагъэжьэщт. Лъэпкъ IэпэIасэхэм, искусствэм щызэлъашIэхэрэм сыхьатыр 5-м щегъэжьагъэу яIофшIагъэхэр къа­гъэлъэгъощтых.

ЗэхэщакIохэм искусствэр зы­шIо­гъэшIэгъонхэр мэфэкIым рагъэблагъэх.