Урысыем исэнаущхэр

Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ хэгъэгу зэнэкъокъоу «Урысыем исэнаущ ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэм икIэуххэр зэфихьысыжьыгъэх.

Москва икъэралыгъо консерваториеу П.И. Чайковскэм ыцIэ зыхьырэм и Академическэ музыкальнэ училищрэ Урысыем культурэмкIэ и Министерствэрэ илъэс къэс зэнэкъокъур зэхащэ.
Хэгъэгум ишъолъырхэм язэ­IукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэхэм ащыщэу нэбгыри 7 финалым хэхьагъ.

Адыгэ Республикэм искусствэ­хэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм иеджэкIуитIумэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъо­шагъэх.

«Оркестрэм ибзэпс Iэмэ-псы­мэхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум Алена Гуляевар хэлэжьагъ. Вио­лон­челымкIэ произведениехэр къырегъаIох, Лариса Ромашкинар икIэлэегъадж.

ШыкIэпщынэмкIэ орэдышъор зыгъэжъынчырэ Хьаджымэ Самирэ икIэлэегъаджэр ГъукIэ Замудин.

— Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Анзэрэкъо Марзет, гъэ­хъагъэ зышIыгъэ еджакIохэм, кIэлэегъаджэхэм тафэгушIо, —къыIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ольга Гавшинам. — Къэ­ралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэр IофшIэгъэ дэгъухэмкIэ хэтэгъэунэфыкIы.

ИскусствэхэмкIэ еджакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонэу, на­хьыбэрэ тагъэгушIонэу афэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: Алена Гуляевар ыкIи Хьаджымэ Самир.