Мамырэу орэбыбат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние «Си Уры­сый, орэд къыпфэсэIо!» зыфиIорэ пчыхьэзэхахьэр щыкIуагъ.

Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэгъой Маринэ, дунэе фестивальхэм ялауреатхэу Сергей Трутневыр, Теуцожь Бэлэ орэдхэр къыщаIуа­гъэх. В. Казениным, В. Шаинскэм, А. Пахмутовам, фэшъхьаф композиторхэм аусыгъэ произведениехэр зэхахьэм щыIугъэх.

Композиторхэу М. Таривердиевым, А. Пахмутовам аусыгъэ произведениехэр музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ ыгъэжъынчыгъэх дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатэу Сергей Пособиловым. СаксофонымкIэ, флейтэмкIэ С. Пособиловым къыригъэIорэ орэдышъохэр искусствэм щызэлъашIэх, гум рехьых. Адыгеим икомпозиторхэу Нэхэе Аслъан, КIыргъ Юрэ, нэмыкIхэм япроизведениехэр пчыхьэзэхахьэм щызэхэтхыгъэх.

Дунэе фестиваль-зэнэкъокъум ишIухьафтын шъхьаIэ къыдэзыхыгъэ Набэкъо Бэлэ фортепианэмкIэ артистхэм къадежъыугъ.

Лектор-искусствоведэу Татьяна Резниченкэм Урысыем ибыракъ, тарихъым, композиторхэм, тхакIохэм яхьылIэгъэ къэбархэр къыIотагъэх. Пчыхьэзэхахьэр зэрищэзэ, тиартистхэм афэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр къыIуагъэх.

ШышъхьэIум и 22-м Урысыем и Къэралыгъо быракъ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэу республикэм щыкIощтхэм ахэлэжьэнхэу тигъэзетеджэхэр етэгъэб­лагъэх. Хэгъэгум ибыракъ мамырэу быбэтэнэу фэ­тэIо.