Ызыныкъо нахьыбэр ашIыгъах

Автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм иIахьэу Мыекъуапэ къекIуалIэрэм игъэцэкIэжьын иапэрэ чэзыу, ар километрэ 12 мэхъу, къыдыхэлъытэгъэ IофшIэнхэм азы­ны­къо нахьыбэр хагъэкIыгъ.

Мы уахътэм квадратнэ метрэ 73973-рэ асфальтэу гъогушIхэм ащ тыралъ­хьагъ. Ар агъэнэфэгъа­гъэм ипроцент 64-рэ мэ­хъу. Апэрэ чэзыур мы илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ аухынэу ары гухэлъэу яIэр, ятIонэрэ Iахьыр 2023-рэ илъэсым ашIыщт.

ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэм къадыхэлъытагъэу жъы хъугъэ асфальтэу те­лъыр зэрэщытэу тыра­хыгъ, гъогубгъухэри ащ щизы къашIыгъэх, джы сантиметрэ 15 илъэгагъэу асфальт-цемент зэхэлъыр тыралъхьэ.

Къэралыгъо зэзэгъыныгъэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, гъогу шъхьаIэр икIэрыкIэу ашIыжьыщт, ащ къекIуалIэхэрэр зыщыпыдзагъэхэри агъэцэкIэжьыщтых, чэщырэ нэфынэнэу ашIыщт, автобус къэуцу­пIэхэр, псыдэчъыпIэхэр агъэпсыщтых.

Автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм къа­лэхэу Владикавказ, Гроз­нэр, Махачкала зэпечых, Азербайджан Республикэм игъунапкъэ екIуалIэ. Ащ щыщэу Мыекъуапэ къекIурэр ятIонэрэ категорие зиIэ гъогухэм ахэ­хьэ. Автотранспортыр щы­нэгъончъэу мыщ щызекIоным пае тамыгъэхэр, гъогур тIоу зыгощырэ шIыхьагъэхэр, сигнальнэ пкъэухэр тетынхэ, зыщищыкIагъэм гъэтхъыгъэн фае. Чэщ-зымафэм мыщ автомобиль 3800-м ехъу щызэблэкIы.