Мыекъуапэ, Блащэпсынэ ащагъэпсых

Физкультурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ ашIыным фэгъэхьыгъэ къэралыгъо Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм щагъэцакIэ.

Урысые проектэу «Бизнес-спринт» зыфиIорэм Адыгеир хэлажьэ. Спорт псэолъитIу республикэм шIэхэу къыщызэIуахыщт. Мые­къуапэ ыкIи Блащэпсынэ ащагъэпсыхэрэр ятеплъэкIэ дахэх. Федеральнэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къахахыгъэ ахъщэмкIэ спорт псэуа­лъэхэр агъэпсых.

— Мыекъуапэ игимназиеу N 22-м дэжь щашIыгъэм футбол, волейбол, баскетбол щешIэщтых, атлетикэ псынкIэм пылъхэм яIэпэIэсэныгъэ щыхагъэхъощт, — къыти­Iуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмит­рий Щербаневым. — Урысыем спортымкIэ и Министерствэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, къэлэ администрацием лъэшэу тафэраз.

Спорт псэуалъэхэр ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэм кIуапIэ афэхъущтых. Iоныгъо мазэм и 1-м ехъулIэу къызэIуахыщтых.