Къэралыгъо гъэпсыкIэр лъэкIуатэ

Къэралыгъо гъэпсыкIэ яIэу Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр, Адыгеир зыпсэухэрэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэ­гъэхьыгъэ сурэт къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ щэкIо.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэ­гъоным Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Правительствэм, Мыекъуапэ иадминистрацие якъулыкъушIэхэр, лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр еплъыгъэх.

Живописым, графикэм, скульптурэм, бгъэ­федэн плъэкIыщт искусствэм афэгъэхьыгъэ IофшIэгъи 160-рэ музеим къыщагъэлъагъо.

Адыгеим исурэтышIхэу Мэрэтыкъо Долэт, Къат Теуцожь, Бырсыр Абдулахь, Къуанэ Аслъан, Эдуард Овчаренкэм, Елена Абакумовам, Хъуажъ Рэмэзан, Шъэожъ Хьасан, Абрэдж Гощэфыжь, ЛэупэкIэ Нурбый, фэшъхьафхэм яIофшIагъэхэр дахэу къэ­лъагъох.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым искусствэхэмкIэ иIэпэIасэхэу Алексей Денисенкэм, ДышъэкI Мурат, Црымэ Руслъан, Мазлэ Руслъан, Александр Яниным, Бгъэжънэкъо Заурбэч, Абай Асыят, Ольга Иванниковам, КIышъэ Мухьадин, нэмыкIхэм яIофшIагъэхэр лъэгъуп­хъэх.

Къэрэщэе-Щэрджэсым исурэтышIхэу Акъэ Исмахьил, Хьагъундэкъо Мухьамэд, Французэ Казбек, Елена Кордюковам, Былымгъот Дадашэ, Акъэ Казбек, фэшъхьафхэм ясурэт­хэр музеим щытлъэгъугъэх.

Зэкъош республикэхэм тарихъ гъогоу къакIугъэр сурэтышIхэм куоу къагъэлъагъо. Лъэпкъхэм яшэн-хабзэхэр, шъолъырхэм якъэ­ралыгъо гъэпсыкIэ пытэ зэрэхъугъэр сурэтхэм къыраIотыкIых.

— Къэгъэлъэгъоным цIыфыбэ еплъы, — къытиIуагъ музеим иIофышIэу ХъокIо Ларисэ. — ПэшIорыгъэшъэу телефонкIэ къытфытеохэшъ, куп-купэу музеим къэкIох. Лъэпкъ искусствэр урысхэм, ермэлхэм, адыгэхэм, нэмыкIхэм ашIогъэшIэгъон, упчIабэ къытаты.

Непэ къызэIуахыщт

Николай Твердохлебовым ыугъоигъэхэу я ХIХ-рэ лIэшIэгъум адыгэхэм (щэрджэсхэм) Iашэу агъэфедэщтыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэ­гъэлъэгъоныр непэ музеим сыхьатыр 3-м къыщызэIуахыщт.
Iашэмрэ искусствэмрэ язэпхыныгъэхэм, шэн-хабзэхэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъоным еплъы зышIоигъохэр зэхэщакIохэм музеим рагъэблагъэх.