МэфэкIыр зыгъэдэхэщтхэм Адыгеир ащыщ

Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ фестивалэу «Кавказ мьюзик фест» зыфиIорэр шышъхьэIум и 25 — 27-м Налщык щыкIощт.

Урысыем, Кавказ яэстрадэ ижъуагъохэр концертым хэлэжьэщтых. Авраам Руссо, Согдиана, Денис Клявер, Рада Рай, Руслан Алехно, Варвара, Къэзанэ Сэтэнай, Наталья Гордиенкэр, Нодар Ревия – ахэр эстрадэм щызэлъа­шIэх.

Кавказ шъолъырым ижъуагъохэу Нэфышъэ Чэрим, Апэнэс Астемир, Бэрбэч Аскэр, Ринат Каримовыр, Быщтэкъо Азэмат, Патимат Кагировар, Татьяна Третьяк, Мурад Байкаевыр мэфэкI пчыхьэзэхахьэм рагъэблэгъагъэх.

Къэралыгъо ансамблэ цIэрыIохэу «Кабардинкэм», «Бэлъкъарым», «Нал­мэсым», «Ислъамыем», «Iошъхьэмафэм», «Меркурием», фестивалым ихьакIэхэм мэфэкI зэхахьэр къагъэдэхэщт.
Эстрадэм ижъуагъохэм, щытхъур къэзыхьырэ ансамблэхэм ягъусэхэу Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэ­сым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ингушетием, Темыр Осетием — Аланием, Чэчэным, Дагъыстан, Краснодар краим, Ставрополь краим яартистхэм зэхахьэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъощт.

Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр фестивалэу «Кавказ мьюзик фест» зыфиIорэм еплъыщтых.

Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ фестивалым изэхэщакIор ыкIи ипродюсер шъхьаIэр Хьацэ Тимур. Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым и Правительствэ, къалэу Налщык иадминистрацие мэфэкI проектыр щыIэныгъэм щыпхыращы. Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Кавказым ишъолъыр­хэм япащэхэр «Илъэси 100-м ижъуагъо­хэр» зыфиIорэ зэхахьэм хэлэжьэщтых.

Фестивалым инэпэеплъ тамыгъэу бгъэжъым ытамэхэм шъолъырхэм ябыракъи 9-у апышIагъэхэм лъэпкъхэм языкIыныгъэ, яшъхьафит щыIакIэ, ямамыр псэукIэ къагъэлъэгъощт.

Творчествэм пылъхэм яконференцие илъэс 35-м нэс зыныбжьхэр щызэIукIэщтых. Театрэм, къэугупшысыгъэ искусствэм, кинематографием, телевидением, радиом, музыкэм, тхэным, компьютернэ джэгунхэм, архитектурэм, модэм, рекламэм, нэмыкIхэм апыщагъэхэм ятворчествэ къыщагъэлъэгъощт. Лъэпкъ шэн-хабзэхэм якъэухъумэн ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэр гъэшIэгъонэу рекIокIыщтых.

«Лъэпкъ IэпэIасэхэр» зыфиIорэ ермэ­лыкъ-къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъон хъущтэу тэлъытэ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ тызэрэщигъэ­гъозагъэу, Налщык щыкIощт мэфэкI зэхахьэм орэдыIохэм, ансамблэхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ IэпэIасэхэм бэшIагъэу зыфагъэхьазыры. Дахэу зэIукIэхэ, якультурэ зыкъырагъэIэты, яшэн-хабзэ­хэр къызэфаIуатэ ашIоигъу. Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым илъэси 100-м къыкIоцI гъогоу къыкIугъэр, зэхъокIыныгъэу фэ­хъу­гъэр фестивалым къыщагъэлъэ­гъощт.

Къэралыгъо академическэ ансамблэхэу «Кабардинкэмрэ» «Налмэсымрэ» зэгъусэхэу концертхэр Налщык, Мыекъуа­пэ, нэмыкIхэм къащатыгъэх. Зы бзэ, зы хабзэ зэряIэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр искусствэр зышIогъэшIэгъон­хэм шIукIэ агу къинэжьыгъэх.

— Налщык щызэхащэщт фестивалым, зэхахьэхэм тигуапэу тахэлэ­жьэщт, — къеIуатэ Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу, «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу Хъоджэе Аслъан. — Къош республикэм тыфэгушIощт.

— Къэбэртэе-Бэлъкъарым ищыт­хъуцIэхэр тиартистхэм къафаусыгъэх, концертхэр къош республикэм къыщытэтых, — къеIуатэ Урысыем, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэр­джэсым, Адыгеим янароднэ артистэу, композитор цIэрыIоу, ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан. — Къэралыгъо 50-м къехъумэ ащыпсэурэ адыгэ лъэпкъым ыбзэ, икультурэ къыухъумэнхэмкIэ, лъэпкъым зиугъоижьынымкIэ, зэлъыIэсыкIэ амалхэр ыгъэфедэнхэмкIэ Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым щысэшIу къегъэлъагъо. Тизэкъотныгъэ тызэригъэпытэрэр, искусствэм тызэрэзэфищэрэр щыIэныгъэм щытыушэтыгъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым имэфэкI фэгъэхьыгъэ фестивалым Адыгеим иартистхэр чанэу хэлэжьэщтых, къош республикэм щытхъур фаIощт.

ЕмтIылъ Нурбый.