Лъэпкъ тарихъыр тэугъоижьы

ШышъхьэIум и 15-р — археологым и Маф, Урысыем игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Ар къыдэтлъыти, Адыгеим иархеолог цIэрыIоу Тэу Аслъан игукъэкIыжьхэм къатегущыIэнэу телъэIугъ. … Читать далее Лъэпкъ тарихъыр тэугъоижьы