ЧIыфэр арагъэпщыныжьы

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ икъутамэу Мыекъопэ районым щыIэмрэ Адыгеим икъэралыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэмрэ зэгъусэхэу хэушъхьафыкIыгъэ оборудованиер къызфагъэфедэзэ дэкIыгъо Iофтхьабзэ зэхащагъ.

Видео тезыхырэ камерэм ыкIи транспортым икъэралыгъо регистрационнэ тамыгъэ къэзыгъэлъэгъорэ пкъыгъомрэ яшIуагъэкIэ чIыфэ зытелъхэр къычIагъэщыгъэх. А шIыкIэр къызфагъэфедэзэ водитель 50-м ехъу къагъэуцугъ, а мэфэ дэдэм ахэм ащыщхэм чIыфэр апщыныжьыгъ.

ЧIыфэ зытелъ водительхэм агурагъэIуагъ игъом ар замыпщыныжькIэ ащ къыкIэлъыкIон ылъэкIыщтыр, джащ фэдэу хьыкум приставым екIолIэнхэу тхьапэхэр аратыгъэх. ЗэкIэмкIи сомэ миллион 1,3-рэ зытефэгъэ Iоф 27-рэ зэхафыгъ, чIыфэ зытелъым ипсэупIэ арест зэрэтыралъхьагъэмкIэ акти 9 зэхагъэуцуагъ. Нахьыбэу арест зытыралъхьагъэр ятранспорт ары.

Мыщ фэдэ дэкIыгъо Iофтхьабзэхэр республикэм ирайонхэм зэкIэми ащырагъэкIокIых.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIо­рышIапIэу АР-м щыIэм цIыфхэм агу къегъэкIыжьы: чIыфэу ателъхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр, ар зыфэдизыр, гъэцэкIэкIо-приставыр зыдэщыIэ чIыпIэр, джащ фэдэу чIыфэр зэрэппщыныжьыщт шIыкIэр къэбар ресурсэу «Банк данных исполнительных производств» зыфиIоу ГъэIорышIапIэм иофициальнэ сайтэу r0I.fssp.gov.ru ибгъотэщт.