Урысыем орэд къыфаIощт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние изэхэхьэпIэ цIыкIу шышъхьэIум и 17-м концерт гъэшIэгъон щыкIощт.

«Си Урысый, орэд къыпфэ­сэIо!» зыфиIорэ пчыхьэзэхахьэр Урысые Федерацием и Къэра­лыгъо быракъ и Мафэ фэгъэ­хьыгъ.

Урысыер къэралыгъошху. ЛIэшIэгъу пчъагъэхэм тарихъ гъогоу къащикIугъэм зэо-банэхэр, къиныгъохэр къащызэринэкIыгъэх. Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ хэгъэгум имамыр щыIакIэ хэхъоныгъэхэр фэхъух. ЦIыфхэм ягушъхьэ кIуачIэ зыкъызэриIэтырэр тхакIохэм, композиторхэм, сурэтышIхэм, нэ­мыкIхэм яIофшIагъэхэм къащаIуатэ.

Филармонием щыкIощт кон­цертым Урысыем ехьылIэгъэ орэдхэр артистхэм щагъэжъынчыщтых. А. Пахмутовам иорэдэу «Зачарованная даль», «Русский вальс» зыфиIохэрэр, И. Якушенкэм мамыр щыIакIэм фэгъэ­хьыгъэу ыусыгъэр, нэмыкIхэри зэхахьэм щыIущтых.

Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм яорэдхэри пчыхьэзэха­хьэм щызэхэтхыщтых. В. Анзэ­рэкъом иорэдэу «Къэбар дахэр» Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэгъой Маринэ къы­Iощт.
Дунэе фестивальхэм ялауреатхэу Сергей Трутневым, Теуцожь Бэлэ, Сергей Пособиловым Урысыем, Адыгеим якомпозиторхэм яорэдхэр агъэжъынчыщтых. Дунэе фестиваль-зэнэкъокъум ишIухьафтын шъхьаIэ къызыфагъэшъошэгъэ Набэкъо Бэлэ фортепианэмкIэ къадежъыущт.

Пчыхьэзэхахьэр зезыщэщт лектор-искусствоведэу Татьяна Резниченкэм Урысыем и Къэралыгъо быракъ итарихъ, орэдхэм яхьылIэгъэ гупшысэхэр къыIотэщтых. Концертым «Пушкинскэ картэкIэ» искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр чIэхьанхэ алъэкIыщт, филармонием билетхэр щащэх.