Тыжьыныр мэфэкIым фагъэхьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Башкортостан икъалэу Уфа щыкIуагъ.

Хэгъэгум ишъолъырхэм яхэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэхэм мыжъо гъогум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Санкт-Петербург икомандэ хэтхэу Маргарита Сырадоевам, Ирина Кузнецовам, Анастасия Печерских, Александра Съединам апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Ящэнэрэ чIыпIэр Удмуртием щыщ бзылъфыгъэхэм къыдахыгъ.

Елизавета Арчибасовар, Елизавета Ошурковар, Таисия Чуренковар, Анна Куракинар Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ Урысыем изэнэкъокъу хэлэжьагъэх.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тигъэхъагъэхэр фэтэ­гъэхьых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипре­зидентэу Анатолий Лелюк.

Сурэтым итхэр: хэгъэгум изэ­нэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр.